แถลงการณ์ฉบับที่ 8: ขอสนับสนุนการลงนามริเริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 8/2556
 
เรื่อง
ขอสนับสนุนการลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมเพื่อริเริ่มกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนทางการไทย
และผู้แทนกลุ่ม B.R.N. – Coordinate ผู้แทนขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี
 
 
สืบเนื่องจากการที่เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ลงนามในเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับผู้แทนขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี กลุ่ม B.R.N. –Coordinate เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น
เพื่อเป็นการผลักดันกระบวนการสันติภาพดังกล่าวให้ก้าวรุดไปอย่างมีพลัง สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จึงขอเชิญชวนและเรียกร้องต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทย  ดังนี้
1.   การลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติกับกลุ่ม B.R.N. –Coordinate  ครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดของรัฐบาลเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.   สภาประชาสังคมชายแดนใต้มีมติสนับสนุนกระบวนการสันติภาพดังกล่าวอย่างเต็มที่  และขอเรียกร้องให้ประชาชาติไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดจนกลุ่มพลังทางสังคมทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนับสนุนเจตนารมณ์ที่สร้างสรรค์นี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ)
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
14 มีนาคม 2556
 
Thai