แถลงการณ์ฉบับที่ 9: ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture
 
 
แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่ 9/2556
เรื่อง  ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
           
            เพื่อให้กระบวนการสันติภาพตามเอกสารฉันทามติทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับผู้แทนขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี กลุ่ม BRN-Coordinate เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จึงมีข้อเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
            1. ให้รัฐไทยแสดงความใจกว้าง จริงจัง และจริงใจ โดยการประกาศยกเลิกกฎหมายพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
            2. ขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีกลุ่ม B.R.N.- Coordinate และกลุ่มอื่นๆ ต้องชะลอหรือยุติปฏิบัติการทางทหาร ให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นกัน
 
            3. ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักว่าขณะนี้การเมืองหรือกระบวนการสันติภาพกำลังก้าวรุดไป ปฏิบัติการทางทหารของทุกฝ่ายต้องลดลงหรือยุติโดยทันที เพราะการทหารเป็นเพียงเครื่องมือในการทลายจุดอับทางการเมืองเท่านั้น ฝ่ายใดก็ตามที่ไม่ยึดหลักการนี้ก็จะเป็นฝ่ายเสียการเมืองและไม่เป็นผลดีกับการต่อสู้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน
 
            4. เสนอให้ฝ่ายรัฐได้จัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ความจริง กรณีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายป้ายสีจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อกระบวนการสันติภาพ
 
            5. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มการเมืองฝ่ายค้านในพื้นที่ตลอดถึงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะประเด็นกระบวนการสันติภาพ
 
            6. ควรให้มีผู้นำศาสนาที่มวลชนให้การยอมรับได้อยู่ในคณะพูดคุยในวันที่ 28 มีนาคม 2556
 
            7. ควรจัดให้มีคณะผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมรับฟังการพูดคุยในครั้งต่อๆ ไปด้วย
 
            8. การพูดคุยในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ฝ่ายขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี ทุกกลุ่มควรเข้าร่วมการพูดคุยอย่างพร้อมเพรียงไม่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม B.R.N.- Coordinate เท่านั้น
 
นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
24 มีนาคม 2556
Thai