รายงานวิจัยข้อเสนอแนะทางนโยบายเรื่อง กองทุนยุติธรรม

DeepSouthWatch's picture
 
รายงานวิจัยข้อเสนอแนะทางนโยบายเรื่อง
กองทุนยุติธรรม :
ข้อมูลและบทวิเคราะห์ผลการทำงาน และประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
Policy Paper on
JUSTICE FUND :
Research and Analysis on Legal Aid Effifif iciency
and Effectiveness in Thailand Deep South’s Conf lflict
 
โดย
 
 
Thai