ความรุนแรงระหว่างพูดคุย (2): สถิติการก่อความไม่สงบหลัง 28 มีนาคม - 28 เมษายน 2556