แถลงการณ์ฉบับที่ 10: เสนอแนวปฏิบัติต่อคู่สนทนาในการพูดคุยสันติภาพ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่  10/2556
 
เรื่อง  เสนอแนวปฏิบัติต่อคู่พูดคุยสันติภาพระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับผู้แทนกลุ่ม B.R.N.
 
ด้วยได้ตระหนักในความสำคัญของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างผู้แทนรัฐบาลไทยกับผู้แทนกลุ่ม B.R.N.  อันเป็นความหวังสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาประชาสังคมชายแดนภาคใต้จึงใคร่เสนอแนวปฏิบัติต่อคู่พูดคุย ดังต่อไปนี้
 
            1. ทั้ง 2 ฝ่ายควรยึดมั่นในฉันทามติทั่วไปที่ลงนามไว้ร่วมกันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเคร่งครัด
 
            2. ทั้ง 2 ฝ่าย ควรมีคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดประเด็นการพูดคุยได้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้นำประเด็นของแต่ละฝ่ายดังกล่าวไปจัดทำเป็นวาระการประชุมในห้วงเวลาที่ตกลงไว้ร่วมกัน
 
            3.  ทั้ง 2 ฝ่ายควรมีคณะผู้ประสานงานร่วมที่มีหน้าที่สร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ระหว่างกันและการปฏิบัติทุกๆขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและหวาดระแวงต่อกัน
 
            4.  สภาประชาสังคมฯ เห็นว่า 5 ข้อเรียกร้อง 7 ข้อคำประกาศ ของ B.R.N. และ 1 ข้อเสนอของผู้แทนรัฐบาลไทยล้วนอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติตอบสนองให้แก่กันได้ทั้งสิ้นขอเพียงมีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริงทุกๆ อย่างก็จะค่อยๆ ลงตัวได้อย่างแน่นอน
 
            5.  ขอให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความอดทน  อดกลั้น  อย่าฉวยโอกาสช่วงชิงความได้เปรียบให้กับฝ่ายของตัวเองไม่ว่าจะในทางการเมืองหรือทางการทหารแต่โปรดตระหนักร่วมกันว่าการผลักดันกระบวนการสันติภาพครั้งนี้เป็นนาทีทองของทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยกันประคับประคองไม่ให้การพูดคุยล้มเหลวลง เพราะหากล้มเหลวก็จะไม่มีโอกาสของสัน ติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก
                       
จึงเสนอมาเพื่อพิจารณาร่วมกัน
 
 
นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
4 กรกฎาคม 2556

 

 
Thai