แถลงการณ์ฉบับที่ 11: สนับสนุนการยกระดับข้อตกลงร่วมความริเริ่มสันติรอมฎอน 2013

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

 

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ฉบับที่  11/2556
เรื่อง  สนับสนุนการยกระดับข้อตกลงร่วมความริเริ่มสันติรอมฎอน 2013
 
สืบเนื่องจากข้อตกลงร่วมระหว่างคณะผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยกับคณะผู้แทนของกลุ่ม B.R.N ที่ประกาศ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2556 ว่าให้มีการหยุดก่อเหตุร้ายรายวัน กำหนดระยะเวลา 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ตามที่ได้ทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้น
 
สภาประชาสังคมชายแดนใต้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นข้อตกลงเริ่มปรากฏผลเป็นรูปธรรม เกิดบรรยากาศแห่งความสงบ เป็นที่ยินดีของมวลชนโดยทั่วไป บรรยากาศเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การพูดคุยครั้งต่อไป
 
เพื่อให้เกิดความมั่นคงและพัฒนาความไว้วางใจของทั้ง  2  ฝ่ายมากยิ่งขึ้น  สภาประชาสังคมฯ  จึงใคร่เสนอแนวปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้
 
1. ฝ่ายรัฐบาลไทยควรเร่งริเริ่มกระบวนการพิจารณาข้อเรียกร้อง 5 ข้อ และคำประกาศ  7 ข้อ ของกลุ่ม B.R.N. ข้อไหนทำได้  ข้อไหนต้องใช้เวลา และต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมาย ก็ให้ดำเนินการสื่อสารให้สาธารณชนได้ทราบโดยเร็ว การกำหนดแนวปฏิบัติในสิ่งที่ทำได้  ควรออกเป็นคำสั่งหรือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 
2. ฝ่ายกลุ่ม B.R.N. ควรเร่งสื่อสารกับกองกำลังในพื้นที่ ให้ยุติการปฏิบัติการทางทหารโดยทันที ทั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่ามีอำนาจในการบังคับบัญชากองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ได้จริง
 
3. การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมของทั้ง 2 ฝ่าย โดยเคร่งครัดจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความไว้วางใจในการพูดคุยครั้งต่อไป และจะเป็นพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพที่เข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ
 
สภาประชาสังคมฯ  ขอสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพนี้อย่างถึงที่สุด
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
(นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ)
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
17 กรกฎาคม 2556
Thai