Skip to main content

 โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

1.   สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1434 และประกาศให้วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ทำให้มีวันรอมฎอนทั้งสิ้น 29 วัน เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ้น 86 เหตุการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 29 ราย และได้รับบาดเจ็บ 105 ราย
2.   ตลอดระยะเวลา 29 วันของเดือนรอมฎอน พบว่า มีเพียง 11 วัน ที่ปลอดจากเหตุความรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของเหตุการณ์ทั้งหมด
3.   จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุความไม่สงบสูงสุด 28 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 32.56 ของเหตุการณ์ทั้งหมดในรอบเดือนรอมฎอน รองลงมาเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัด 27 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 31.40 เท่ากัน และเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 4 เหตุการณ์ ตามลำดับ
4.   ลักษณะการก่อเหตุมากที่สุด เป็นการใช้วัตถุระเบิด จำนวน 35 เหตุการณ์ ซึ่งส่งผลทำให้เสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 72 ราย ซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 14 เหตุการณ์ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 36 ราย  รองลงมาเป็นการใช้อาวุธปืนจำนวน 31 เหตุการณ์ ส่งผลทำให้เสียชีวิต 19 ราย และบาดเจ็บ 29 ราย เกิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมากที่สุด 16 เหตุการณ์ ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 ราย และได้รับบาดเจ็บ 19 ราย การวางเพลิงจำนวน 19 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย และอื่น ๆ 1 เหตุการณ์ (พบศพ) เสียชีวิต 1 รายตามลำดับ
จังหวัด
เหตุการณ์
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นราธิวาส
28
32.56
18
62.07
39
37.14
ปัตตานี
27
31.40
3
10.34
25
23.81
ยะลา
27
31.40
7
24.14
41
39.05
สงขลา
4
4.65
1
3.45
0
0.00
รวม
86
100.00
29
100.00
105
100.00
 
5.   ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุดจำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.07 รองลงมาจังหวัดยะลา จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.14 รองลงมาจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.34 และสงขลาจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามลำดับ
6.   จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงมากที่สุด จำนวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.05 รองลงมาจังหวัดนราธิวาส จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.14 จังหวัดปัตตานี จำนวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.81 ตามลำดับ
7.   หากจำแนกศาสนาของผู้ที่ไดรับผลกระทบพบว่า ผู้เสียชีวิตที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามมีจำนวน 14 รายเท่ากัน และไม่สามารถระบุศาสนาได้จำนวน 1 ราย และในกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ กลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 79 ราย และนับถือศาสนาอิสลามจำนวน 26 ราย ตามลำดับ
8.   ภูมิหลังของผู้ที่ได้รับผลกระทบพบว่า กลุ่มของผู้เสียชีวิตสูงสุดเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ (ตำรวจ/ตชด/นปพ/ทหาร/ชรบ/อส/อปพร/กำนัน/ผญบ/ผชบ) จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.72 และกลุ่มพลเรือนจำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.28 ตามลำดับ ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.42 รองลงมาเป็นกลุ่มพลเรือน จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.58 ตามลำดับ
9.   เหตุการณ์ที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
·      เมื่อวันที่ 8 ก.ค.นายอิห์ซาโนกลู เลขาธิการโอไอซี แถลงว่า ยินดีกับการที่รัฐบาลไทยและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ พร้อมใจกันใช้นโยบายหยุดยิงช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการอุทิศจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงความรู้สึกอดทนอดกลั้น และเข้าถึงการเทิดทูนบูชาความสงบทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายยุติการโจมตีกันเป็นการชั่วคราว และหวังว่าแผนการนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อสร้างสันติภาพ และสร้างความเชื่อมั่นในการหาทางออกสำหรับความขัดแย้ง
·      วันเดียวกัน กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีลอบนำเอาป้ายผ้าเขียนข้อความโจมตีรัฐไทยไปติดไว้ตามหลายพื้นที่ทั่วทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และจ.ยะลา รวมถึงบางพื้นที่ในจ.สงขลา ทั้งนี้ บางจุดคนร้ายยังลอบวางระเบิดเอาไว้ดักโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารด้วย แต่ตรวจสอบและทำลายได้ทันท่วงที โดยข้อความในป้ายผ้าเขียนเป็นภาษามลายูด้วยอักษรรูมี มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน คือ "Penganas Penkhianat Penipu MenFitnah Penjajah Siam"
·      วันที่ 11 ก.ค.2556 คนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องถนนเลียบทางรถไฟ บ้านบาลอ ม.1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ส่งผลทำให้ทหาร ชป.รปภ.ครู มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.15234 ฉก.ยะลา 12 ได้รับบาดเจ็บ 8 นาย
·      วันที่ 12 ก.ค.2556 สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ดะโต๊ะ สรี ซัมซามิน บินฮาซิม อดีตผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติมาเลเซีย ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลไทยกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี หรือบีอาร์เอ็น แถลงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียว่าการพูดคุยระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา บรรลุความเข้าใจร่วมกันเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ถึงวันที่ 18 ส.ค. รวมเวลา 40 วัน โดยแกนนำ บีอาร์เอ็นระบุว่า จะไม่สร้างความรุนแรงทุกรูปแบบ และเชื่อว่าการพูดคุยสันติภาพเป็น กระบวนการที่ดีที่สุด นำมาสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนและมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมีความรุนแรงเกิดขึ้น ผู้กระทำจะถูกประณามว่าไม่เคารพความสงบสุข และไม่ต้องการให้เกิดสันติภาพ
·      วันที่ 13 ก.ค. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนการประกาศยุดยิงของกลุ่มบีอาร์เอ็น โดยออกแถลงการณ์ 3 ข้อส่งไปถึงโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดต่าง ๆ ทั้ง 634 มัสยิด เพื่อประกาศให้ชาวไทยมุสลิมในทุกหมู่บ้าน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอนเหมือน ๆ กันทุกหมู่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ ประกอบด้วย 1.ให้ชาวไทยมุสลิมทุกคนประกอบศาสนกิจด้วยความสงบ เรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม ตามคำสอนของศาสนาอิสลาม 2. ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคน สร้างบรรยากาศแห่งการปฏิบัติศาสนกิจกันอย่างเคร่งครัด และ 3.ให้ชาวไทยมุสลิมทุกคนร่วมกันรักษาความบริสุทธิ์แห่งเดือนรอมฎอน ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนา รวม ไปถึงการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ หรือการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดเสียงดังขึ้น ถือเป็นการรบกวนสมาธิในการประกอบศาสนกิจใดๆ ขึ้นด้วย
·      วันที่ 13 ก.ค. 2556 สส.ปชป.เตือนแก้ไฟใต้ระวังกลุ่มอื่นไม่พอใจ
·      วันที่ 14 ก.ค.2556 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียเผยอาเซียนลุ้นภาคใต้ปรองดอง
·      วันที่ 14 ก.ค.2556 แม่ทัพภาคที่ 4 รับ บีอาร์เอ็น ลดความรุนแรงช่วงเดือนรอมฎอน จนท.ยังคงรักษาความปลอดภัยแต่จะเบาบางลง
·      วันที่ 15 ก.ค. 2556 พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้อำนวยการความสะดวกใช้คำว่า "ลดความรุนแรง" เพราะยังมีปัจจัยอื่น โดย พล.ท.ภราดร กล่าวยอมรับว่ามีขบวนการอื่นแทรกแซง ทางฝ่ายรัฐบาลไทย และกลุ่มบีอาร์เอ็น ยังไม่สามารถควบคุมได้ สำหรับการทำงานในพื้นที่ จะดำเนินงานด้านข่าวเชิงรุก หากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น จะดำเนินการพิสูจน์ทราบร่วมกัน
·      วันที่ 15 ก.ค. 2556  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดทำแผนสันติสุข 4567 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน โดยจะเพิ่มความเข้มข้น ในการปฏิบัติการเชิงรุก ตลอดจน บังคับใช้กฎหมายเพื่อจำกัดเสรีภาพการ ปฏิบัติของผู้ก่อเหตุ ไมให้ก่อเหตุในช่วงเวลาสำคัญ
·      วันที่ 16 ก.ค. 2556  ศอ.บต.ตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำ 42 ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนเป็นคณะทำงาน
·      วันที่ 17 ก.ค. 2556 คนร้ายระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดเดินเท้าลาดตระเวน เจ็บ 1 นาย อ.บันนังสตา จ.ยะลา พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าเป็นการก่อเหตุของผู้ปฏิบัติการกลุ่มย่อยในพื้นที่คาดว่า ไม่ใช่กลุ่ม บีอาร์เอ็นเนื่องจากได้มีการพูดคุยกับกลุ่มบีอาร์เอ็นเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว และไม่ขอระบุกลุ่ม เพราะไม่ต้องการให้เครดิต
·      วันที่ 17 ก.ค. 2556 โจรใต้วางระเบิดลอบทำร้ายทหารขณะขี่ จยย.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น รปภ.โรงเรียนสอนศาสนาในนราธิวาส ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 นาย
·      "นัจมูดิน อูมา"เสนอรัฐติดตามสถานการณ์เป็นฝีมือกล่มใดป่วนรอมฎอน ด้านนักวิชาการศาสนาปัตตานี ชี้"บีอาร์เอ็น"แจงความรุนแรงที่เกิดขึ้น
·      คณะอูลามา หรือนักปราชญ์ศาสนาอิสลามจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วย เชก อาลี บิน อุมัร อัลสบัยยิล และเชก ฟาฮัด บินซะอีด อัลสอีด ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค.2556
·      คนร้ายใช้รถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ และจักรยานยนต์ 1 คัน เป็นยานพาหนะยิงใส่มัสยิดดารุลอามาน ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงที่ 409 ระหว่าง ต.นาเกตุ อ.เมืองยะลา หมู่ 3 บ้านเกาะตา ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ ขณะที่ชาวบ้าน 3 คน นั่งกินอินทผลัมบริเวณเต็นท์หน้ามัสยิด และมีคนงาน 7 คน กำลังก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังมัสยิดทำให้ชาวบ้านและคนงานต้องวิ่งหนีตายกันอลหม่าน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
·      วันที่ 18 ก.ค.2556  ประธานหอการค้ายะลา ระบุบีอาร์เอ็นประกาศยุติเหตุรุนแรงช่วงเดือนรอมฏอน ทำให้ประชาชนคลายกังวล ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
·      ทบ.ไม่เชื่อใจโจรใต้หยุดก่อเหตุช่วงรอมฎอน ยันจนท.พร้อมคุมเข้ม วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสาร
·      "พีรยศ "คาดเหตุบึ้มก่อเหตุป่วนช่วงเดือนรอมฎอน ฝีมือกลุ่มแนวร่วมรุ่นใหม่หลายก๊วน ที่ไม่เอาบีอาร์เอ็น สั่งจับตานักรบใหม่"เปอมูดอบารู"
·      คณะทำงานส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอน สรุปเหตุหลังผ่านห้วงเดือนรอมฎอน 8 วัน เกิด 19 เหตุ พบ 3 เหตุชัดเจนเกี่ยวข้องความไม่สงบ
·      วันที่ 20 ก.ค.2556 ใต้ส่อวุ่นทหารวิสามัญ 1 ศพ อาร์เคเคที่อ.เจาะไอร้อง นรา ธิวาส ใช้กฎอัยการศึกบุกจู่โจม คนร้ายยิงสู้เลยถูกยิงสวนดับ เผยมีประวัติติดตัวยาวเหยียด คดีป.วิอาญา 4 หมาย และหมายพ.ร.ก.อีก 1 หมาย อ.ชินทาโร่ ฮารา จี้สอบ สวนหาสาเหตุการวิสามัญให้ชัดเจน อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าใครเป็นฝ่ายผิด ปธ.สภาสังคมชายแดนใต้ชี้ บีอาร์เอ็นไม่สบายใจที่ทหาร ไทยยังปิดล้อมตรวจค้นอยู่ทั้งๆ ที่มีข้อตกลงกันแล้ว จับตาบีอาร์เอ็นยังมีความอดทนในเรื่องนี้หรือไม่ หวั่นการเจรจาทั้งหมดอาจหยุดชะงักได้
·      นายกฯนั่งประธาน กปต. คุมแก้ไฟใต้ ดึง'เฉลิม'ร่วมเป็นรอง ปธ. 'บิ๊กตู่-สมช.'ท้วงมาเลย์ดึงสะเดา เป็นพื้นที่รุนแรง
·      ฮัสซัน ตอยิบ แกนนำ บีอาร์เอ็น ยื่นหนังสือต่อ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองมาเลเซีย อ้าง ฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงในการลดความรุนแรงเดือนรอมฎอน ทำให้คนของบีอาร์เอ็น หรือ กลุ่มกองกำลังอาร์เคเค ไม่สามารถอดทนได้ ต้องตอบโต้ ด้านเลขา สมช. เผย ยังไม่เห็นหนังสือ บีอาร์เอ็น ที่ส่งผ่าน "ผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุย"หนังสือฉบับดังกล่าวน่าจะถึงมือ ในวันที่ 21 กรกฎาคม สำหรับข้ออ้างเรื่องการประท้วงของบีอาร์เอ็นนั้น ทางการไทยขอยืนยันในหลักการเดิมคือ เราจะใช้มาตรการการตั้งรับที่เข้มข้นขึ้น แต่หากมีเหตุซึ่งหน้าเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการตอบโต้ เพราะถ้าเราไม่ทำผลเสียมันก็ตกอยู่ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทย ส่วนการที่จะให้ฝ่ายไปปฏิบัติการก่อนนั้น ขอรับประกันได้ว่า ไม่มีการปฏิบัติอย่างนั้นแน่นอน
·      พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่า เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน ทั้งเรื่องการลอบทำร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ การเข้าควบคุมบุคคลต้องสงสัย รวมทั้งการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นความขัดแย้งส่วนตัว และปัญหายาเสพติด
·      ยะลาระวังเข้ม หลังมีใบปลิวโจมตีรัฐ ด้านโฆษก กอ.รมน.ภ.4 ส่วนหน้า แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนรอมฎอนเป็นความขัดแย้งส่วนตัว ย้ำ จนท. ปฏิบัติมาตรการภายใต้กรอบกฎหมาย
·      วันที่ 21 ก.ค.2556  คนร้ายดักยิงถล่ม 2 ศพ เมีย-ผัวอดีตผู้ใหญ่บ้านขณะขี่รถไปกรีดยาง ตำรวจพุ่งเป้า 2 ประเด็น ปัญหาส่วนตัว และการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่   "ภราดร" ปัดไม่ได้ละเมิดข้อตกลงลดเหตุรุนแรงช่วงรอมฎอน เตรียมทำจดหมายชี้แจง กลุ่มบีอาร์เอ็น ย้ำจำเป็นต้องเดินหน้ามาตรการปิดล้อม-ตรวจค้น เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชน ส่วน "นายอำเภอสะเดา" ผวาโจรใต้ป่วน สั่งเจ้าหน้าที่ปกครอง-ผู้นำท้องถิ่น เฝ้าระวังและตรวจสอบคนแปลกหน้า
·      'ประชา-ยุทธศักดิ์' ควงทีมมั่นคงลงใต้ ด้าน 'เลขาสมช.' ยันไทยไม่ตกเป็นรอง 'บีอาร์เอ็น' ย้ำไม่เคยละเมิดข้อตกลง ลั่น 'สะเดา' ปลอดภัย
·      วันที่ 22 ก.ค.2556 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ระบุ การพ่นสีสเปรย์และขึ้นป้ายขับไล่ทหาร ตำรวจ ออกนอกพื้นที่ เป็นการก่อสถานการณ์ความไม่สงบของกลุ่มย่อย บีอาร์เอ็น ที่เห็นแตกต่างกับการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า วางมาตรการเข้มข้นดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลเข้าพรรษาชาวไทยพุทธ และเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมอย่างเท่าเทียมกัน
·      วันที่ 23 ก.ค. 2556 มือมืดแขวนป้ายผ้าไล่ "ทวี-ภราดรทหาร-ตำรวจ" 38 จุด ทั่วนราฯ จนท. ปะทะอาร์เคเคบนเทือกเขา ทลายฐานปฏิบัติการ
·      วันที่ 24 ก.ค. 2556 3 จว.ใต้ยังระอุ วันเดียว 8 ศพ ที่'ปัตตานี'กราดยิงภารโรง อบต.ดับ ผู้ใหญ่บ้านยะรังสาหัส 'ยะลา'เจออีกศพ ขณะที่'นราฯ'ตามยิงผัวเมียตายต่อหน้าลูก-ตำรวจ 2 นายโดนจ่อยิงศีรษะ และที่ ศอ.บต. คณะทำงานส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอน พ.ศ.2556 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี พล.ต.ชรินทร์ อมรแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ได้ประชุมร่วมกัน ก่อนที่ พล.ต.ชรินทร์ จะเปิดแถลงว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น 14 วันแรกของเดือนรอมฎอน คือระหว่างวันที่ 10-23 ก.ค. พบว่ามีเพียง 4 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนรอมฎอนปีที่แล้ว มีเหตุการณ์ความมั่นคงจำนวน 16 เหตุการณ์  เท่ากับลดลงถึง 12 เหตุการณ์ จึงสรุปในขั้นต้นได้ว่าการพูดคุยสันติภาพมีผลให้เหตุรุนแรงห้วงเดือนรอมฎอนลดลงได้จริง
·      ผบ.ทบ.ลงใต้ไร้"ยุทธศักดิ์" ประณามคนร้ายใต้ใช้ความรุนแรงต่อรองรัฐ ลั่นละเว้นปะทะคนร้ายไม่ได้ รับมีหลายกลุ่ม จ้องใส่ร้ายทหาร
·      สมช.คาดเหตุรุนแรงภาคใต้ช่วงนี้ มาจากกลุ่มต่อต้านแผนสันติภาพรัฐบาล-BRN
·      คนร้ายลอบวางระเบิดบึ้มหน้า รพ.จะแนะ นราธิวาส ครูเสียชีวิต 2 เจ็บอีก 3 ราย โรงเรียนบางแห่งประกาศปิดสอนชั่วคราวทันที ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ชายแดนใต้ ระบุจะต้องมีการเพิ่มมาตรการดูแลเป้าหมายที่อ่อนแอ หลังยังเกิดเหตุต่อเนื่อง ด้านเลขาฯ สมช.ยอมรับยังไม่รู้กลุ่มใดป่วนใต้ ปิด 100 โรงเรียนเมืองนราฯ เซ่นบึ้มครู 2 ศพ ขณะที่ตำรวจสอบพบแล้วกลุ่ม "พามิง เจ๊ะแต" ลอบวางระเบิดครู ในขณะที่กลุ่มป่วนใต้สุดแสบแขวนป้ายผ้าใส่ร้ายตำรวจยิงครูดับเอง
·      ทหารพรานเปิด'ยุทธการ 4569' ลุยอีก4-5เทือกเขาล่าอาร์เคเค
·      คณะอูลามะห์จากประเทศอินโดนีเซียเยือนไทย สานต่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพนำสันติภาพสู่พื้นที่ภาคใต้
·      นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ระบุรัฐบาลสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ดำเนินตามคำสอนของศาสดามุฮัมมัด พร้อมขอพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนมีความผาสุก สุขภาพสมบูรณ์ สามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และมีความมั่นคงในวิถีอิสลาม
·      วันที่ 26 ก.ค. 2556 นายนิมุ มะกาเจ ผู้นำศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ต้องกลับไปพิจารณาช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน มีกลุ่มผู้ไม่หวังติดป้ายคำเตือนภาษามลายู ใจความว่า "ผู้ทำร้าย ผู้ทำลาย ผู้หลอกลวง ผู้ใส่ร้าย" ซึ่งตรงนี้เป็นความพยายามของกลุ่มคนร้ายที่สร้างเงื่อนไข ว่า เหตุรุนแรงเกิดจากฝีมือภาครัฐ โดยอ้างว่ารัฐไทยเป็นผู้ทำร้าย ผู้ทำลาย ผู้หลอกลวง ซึ่งตรงนี้ทางภาครัฐต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่ โดยอาจให้คนในพื้นที่ อย่างผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกมาช่วยสื่อสารกับสังคม ว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของฝ่ายรัฐ แต่เป็นการกระทำของกลุ่มคนที่เห็นต่าง
·      คนร้ายตระเวนแขวนป้ายผ้า-พ่นสีสเปรย์ขับไล่ทหารหลายจุดในพื้นที่จังหวัดยะลา จ.ยะลา ผู้การฯยะลา ระบุจากการข่าวเชื่อเป็นกลุ่มเปอร์มูดอกลุ่มใหม่
·      “ภราดร” ยันเดินหน้าคุยบีอาร์เอ็น ไม่มีเปลี่ยนกลุ่ม รับมีกลุ่มอื่นร่วมบึ้มใต้
·      “เลขาฯ สมช.”ยันหน้าที่มาเลเซียแค่อำนวยความสะดวกไม่ใช่ผู้ไกล่เกลี่ย ทหารยันคนในพื้นที่อยากอยู่ในราชอาณาจักรไทย
·      พ่อเมืองนราฯ เยี่ยมครอบครัว “มะสุเพียน มามะ” RKK ที่ถูกวิสามัญเสียชีวิต
·      วันที่ 27 ก.ค. 2556  "ภราดร"ประกาศกลางวงสัมมนาเจรจาสันติภาพกับทางออกดับไฟใต้ ลั่นเหตุรุนแรงรอมฎอนลดฮวบ เป็นฝีมือผู้ก่อความไม่สงบแค่ 5-6 กรณีจากกว่า 20 เหตุการณ์ อ้างบีอาร์เอ็นยอมรับทำเอง "บึ้มจะแนะ" แต่ไม่ได้เจตนาฆ่าครู ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีฯ สถาบันพระปกเกล้า ห่วงไทยไร้ทักษะเจรจายุติขัดแย้ง ข้องใจบทบาทมาเลเซียบีบหนักโต๊ะพูดคุย
·      ครูใต้ขวัญผวา "นราธิวาส" ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราว 75 แห่ง ในวันที่ 29 ก.ค. ขณะที่ มือมืดป่วน 3 จังหวัดชายแดนใต้ไม่เลิก แขวนป้ายประท้วง-พ่นสี สเปรย์ขับไล่ทหาร เขย่าขวัญรวดเดียว 2 จังหวัด ยะลา-นราธิวาส รวม 41 จุด เผาจยย.หน้ารพ.สายบุรีวอด 11 คัน ยิงชาวบ้าน-พ่อค้ารับซื้อยางแผ่นบาดเจ็บ 3 ราย "สมช."แฉมีกลุ่มอื่นผสมโรงร่วมก่อเหตุความไม่สงบ
·      วันที่ 28 ก.ค. 2556 "ทักษิณ"งานเข้ามือมืดแพร่คลิปอ้างเป็นกลุ่ม"อัลกออิดะห์"สวมใส่ชุดคล้ายชายอาหรับถือปืน-รูปทักษิณพร้อมปลุกมุสลิมทั่วโลกไล่ล่าสังหารอดีตนายกฯล้างแค้นในฐานะที่เป็นผู้สั่งฆ่าผู้บริสุทธิ์มุสลิมภาคใต้
·      วันที่ 30 ก.ค.2556 ส่ง60ครูตชด.ช่วยสอน3จว.ใต้
·      วันที่ 1 ส.ค. 2556  คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดทหารชุด รปภ.ครูสังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1521 (ร้อย ร.1521) หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23  ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านปาเระ ท้องที่บ้านดี หมู่ 3 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี แรงระเบิดทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย คือ ส.อ.วาทิตย์ กฤษณพันธ์ อายุ 30 ปี และ พลทหารณรงค์ จุลลางกูร อายุ 22 ปี ทั้งนี้ วัตถุระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นชนิดแสวงเครื่อง นำไปวางซุกไว้ริมถนนหน้าโรงเรียน
·      คนร้ายได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 ท้องที่หมู่ 2 บ้านน้ำเย็น ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด รปภ.ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา อ.เมืองยะลา ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย คือ ส.ต.อ.อลงกรณ์ อินศรีไกร และ ส.ต.ท.สราวุธ ไชยประเสริฐ  โดยทั้งคู่เป็นตำรวจสังกัด สภ.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา
·      คนร้ายไม่ทราบจำนวนจุดชนวนระเบิดที่วางไว้ใต้ม้านั่งหินอ่อน ภายในโรงเรียนบ้านเตาปูน ท้องที่บ้านเงาะกาโป หมู่ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา แรงระเบิดทำให้ อาสารักษาดินแดน (อส.) พิทักษ์ พรหมเมศวร์ ซึ่งเป็น อส.ประจำ อ.บันนังสตา ทำหน้าที่ รปภ.โรงเรียน ได้รับบาดเจ็บ อาการค่อนข้างหนัก ต้องนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
·      คนร้ายลอบวางระเบิดที่ริมถนนสายยะหา-ละแอ  หมู่ 1 บ้านปาจอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อคือ ส.อ.ภราดร เพชรจุฑา สังกัด ร้อยทหารพราน 4708  ถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บที่ขาด้านซ้ายขาด
·      .คนร้ายซุ่มโจมตีทหารชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บริเวณบ้านกาสังใน หมู่ 6 ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัส 1 นาย และบาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย
·      วันที่ 2 ส.ค.2556 กอ.รมน.เตือน 10 วันอันตราย ก่อเหตุส่งท้ายรอมฎอน คาดรุนแรงขึ้น
·      "นาจิบ"หวั่นบึ้ม ขอเลื่อนลงใต้ร่วม"ยิ่งลักษณ์" 3 ส.ค. คาดหารือหลังสิ้นเดือนรอมฎอน
·      วันที่ 3 ส.ค. 2556 โจรใต้ป่วนช่วงก่อนสิ้นสุดรอมฎอน ลอบวางเพลิงเผาโรงงาน-โกดัง-รถบรรทุก-เสาสัญญาณมือถือ-โชว์รูมรถร้านค้าและกดบึ้ม เกือบ 20 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด  ทหารพราน-อส.ดับ 3 ศพเจ็บเกือบ 10 นาย ฉก ปืนไป 4 กระบอก ชาวบ้านถูกไฟลวก 4 ราย "ประชา" สั่ง สมช.ถามไปยังผู้อำนวยความสะดวกทางมาเลเซีย เพื่อเช็กว่าเป็นฝีมือใครแน่ ยันปัญหาไฟใต้ต้องจบลงบนโต๊ะเจรจา ส่วน "ภราดร" คาดเป็นฝีมือขาโจ๋บีอาร์เอ็นที่เห็นต่างจากผู้ใหญ่
·       วันที่ 4 ส.ค. 2556 ใต้เดือดล็อกเป้าถล่มจนท.3เหตุใหญ่ รถเกราะพังยับทหารเจ็บ5 บึ้ม80กก.ฝังถนนระแงะพ.ท.รอดหวิวจยย.บอมบ์ได้ภาพมือเผารง.ยางอัด
·      รองนายกฯความมั่นคง แจงลงใต้ เยี่ยมจนท. ปชช.ที่รับผลกระทบไฟใต้ ฟังสรุปกอ.รมน.-ศอ.บต. วางแผนป้องกัน รับท้ายศีลอดป่วนหนักตามเคย อ้างBRNไม่หนุนเหตุรุนแรง สมช.ตามตัวมือป่วน พิจารณาการเมืองมีเอี่ยวหรือไม่ ชี้ มุ่งเป้าป่วนเศรษฐกิจ
·      วันที่ 5 ส.ค.2556 พล.ต.อ.ประชา รองนายกฯ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุเผา 13 จุด และปลอบขวัญเจ้าหน้าที่ ยันนายกฯ กำชับให้เร่งเยียวยาในเบื้องต้นทันที เชื่อโค้งสุดท้ายรอมฎอน เกิดเหตุอีกอื้อ เลขาฯ สมช. ปัดข่าว 'บีอาร์เอ็น' ไม่พอใจการทำหน้าที่ของ 'ตอยิบ' แต่หากต้องเปลี่ยนตัวจริงพร้อมคุยกับทุกคน แย้มมีอีกหลายกลุ่มเริ่มติดต่อมาแล้ว คนร้ายแต่งหญิงขี่จยย.ไล่ยิงชุดทหารลาดตระเวนยะลาเจ็บ 1 ราย รัวยิงดับผช.ผญบ. ที่เมืองยะลา ส่วนที่นราฯ ซัลโว 5 นัดดับอส
·      เกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงจ่อยิงนายยะโก๊ป หร่ายมณี อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เสียชีวิต ขณะเดินเลือกซื้ออาหารเพื่อละศีลอด ที่ตลาดสดริมถนนยะรัง ซอย 6 ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี
·      วันที่ 6 ส.ค.2556  โจรใต้ทิ้งทวน "รอมฎอน" หนัก "ยะลา"ลอบวางระเบิด 2 จุด หวังสังหารเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครู บาดเจ็บ 6 นายสิบเอกหัวหน้าชุดขาขาด "ปัตตานี"สองคนร้ายแต่งหญิงมุสลิมปาบึ้มร้านอาหารไทยพุทธ ผอ.รร.-ครู-ชบ.เจ็บระนาว หลังก่อเหตุจอด จยย.บอมบ์ต้องสงสัยใกล้จุดเกิดเหตุทิ้ง 1 คัน จนท.รู้ทันรีบประสานชุดเก็บกู้ตรวจสอบล่าสุด "ยะโก๊บ" อิหม่ามดังแห่ง 3 จว.ใต้ตกเป็นเหยื่อคมกระสุน ถูกยิงดับขณะไปซื้ออาหาร เลขาฯ สมช. โวรู้ตัวกลุ่มก่อเหตุร้าย
·      ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงกรณีคนร้ายประกบยิงนายยะโก๊บ หร่ายมณี อิหม่ามประจำมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีเสียชีวิต ระหว่างซื้ออาหารในตลาด ว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนตามสภาพข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันจะมีการส่งคำถามถึงข้อเท็จจริงกลับไปยังขบวนการบีอาร์เอ็นผ่านผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซีย ทั้งนี้ จากการสอบถามไปก่อนหน้านี้ได้รับคำตอบมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต่อมา ตร.ออกหมายจับ 4คนร้ายลอบ สังหาร 'ยะโก๊บ หร่ายมณี' โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดกลางปัตตานี เผยวงจรปิดจับภาพคนร้ายได้ชัดเจน