เอกสารชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี "สันติสนทนา (peace dialogue)"

DeepSouthWatch's picture
 
 เอกสารชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
(โดย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)
 
สันติสนทนา
[peace dialogue]
 
โดย
เมธัส อนุวัตรอุดม
(มีนาคม 2556)
 
 
 
Thai