รายงานวิจัย "การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีและสุกรี หลังปูเต๊ะ

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานโครงการวิจัยการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดที่มีความหลากหลายชาติพันธ์
โดย ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และสุกรี หลังปูเต๊ะ

มิถุนายน 2551

 • หน้าปก
 • ความนำ
 • สารบัญ
 • บทคัดย่อ
 • เนื้อหารายบท
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความคลี่คลายทางประวัติศาสตร์ของโครงสร้างอำนาจปัตตานี
 • บทที่ 3 โครงสร้างอำนาจในยุคใหม่และความหลากหลายทัศนะต่อการกระจายอำนาจ
 • บทที่ 4 การกระจายอำนาจแบบพิเศษและผสมผสาน: มิติที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทที่ 5 ตัวแบบการกระจายอำนาจที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและการเมือง
 • บรรณานุกรม

 

Thai