หนังสือ "รือเสาะ พหุวัฒนธรรม: ความหลากหลายและมิตรภาพจากความทรงจำของ "คนใน" บนพื้นที่สีแดง

DeepSouthWatch's picture

 

หนังสือ

รือเสาะ พหุวัฒนธรรม:
ความหลากหลายและมิตรภาพ
จากความทรงจำของ "คนใน" บนพื้นที่สีแดง
 
นาญิบ บิน อะห์หมัด
ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
(เผยแพร่ครั้งแรกในงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ / โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส)
 
 
Thai