Skip to main content

ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังเผชิญหน้าและเงาของความรุนแรงที่ทอดทับอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศ
K4DS Post ฉบับธันวาคม นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยกระบวนการสันติวิธีในระหว่างเส้นทางสู่สันติภาพ
จากตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนพลังแห่งสันติและสติให้เกิดความสงบและ
สยบความรุนแรงเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและหาทางออกให้กับปัญหาไปด้วยกัน

Workshop การค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ด้วย K4DS Search

K4DS ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศ K4DS Search" ในวันที่ 7 พ.ย. 2556
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เข้าอบรมเทคนิคการใช้ K4DS Search
ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการทำงานเชิงพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเผยแพร่ขยายผล
สู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทของอาเซียน บรรณาธิการโดย รอมฎอน ปันจอร์, 2556.

"…เราจะหยุดฆ่ากันได้จริงหรือไม่ เราจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ เราจะมีความเป็นตัวของตัวเอง
หรือไม่ เราจะไปสู่จุดที่เรียกว่า ‘สันติภาพ’ ได้จริงๆ หรือเปล่า? คำตอบไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง
แต่อยู่ที่ระหว่างทาง อยู่ที่ว่าในตอนนี้พวกเรา (ซึ่งรวมทั้งคุณด้วย) กำลังทำอะไรกันบ้าง...
...ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดให้คนที่เห็นต่างกันได้มานั่งถกเถียงกับเรา ความขัดแย้งย่อมจะมีขึ้นอย่างแน่นอน
แต่เราจะมองเห็นมุมมองใหม่ๆ เข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น และสร้างความร่วมมือใหม่ๆ
ที่อาจทำให้ต่อจากนี้ไป อย่างน้อยๆ เราก็ทะเลาะกันได้โดยที่ไม่ต้องฆ่ากัน..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


พลังแห่งสันติวิธี: การยุติปัญหาความขัดแย้งในรอบศตวรรษ โดย Peter Ackerman และ Jack Duvall บรรณาธิการโดย สดใส ขันติวรพงศ์, 2553.

"...ศตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษที่ "ได้สร้างความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยวาดหวังมา
(ขณะเดียวกัน) มันก็ได้ทำลายมายาภาพและอุดมคติทั้งมวลจนหมดสิ้น" ศตวรรษที่แล้วเต็มไปด้วย
สงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในแทบทุกทวีป จำเพาะผู้ถูกสังหารมีไม่น้อยกว่า 120 ล้านคน
แต่ศตวรรษที่ 20 มิใช่เป็นแค่ศตวรรษเลือดเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่งโลกยังได้ประจักษ์ถึง
พลังของประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ทัดทานกับอำนาจรัฐที่ทรงพลัง ในประเทศแล้วประเทศเล่า
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความยุติธรรม
ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสันติวิธี
เป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นโดยประชาชนที่ไร้อาวุธ..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่