คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี พร้อมลงนามความร่วมมือกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

Citizen Journalist's picture

  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี พร้อมลงนามความร่วมมือกับ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

          ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 -12.30 น. ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กำหนดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

           โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งการต่อยอดสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารเพื่อชุมชน โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะมีกิจกรรมการเสวนา "เรื่องเล่า เรื่องเรา ในโลกใบใหญ่" จุดประกายเรื่องราวจากชุมชน สะท้อนผ่านงานสารคดี โดย “อาจารย์อ.พิภพ พานิชภักดิ์” ผู้ผลิตสารคดีอิสระ

          กำหนดการ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสื่อสาธารณะชุมชน

ระหว่าง
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ชั้น 3 คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. ผู้แทนองค์กรฯ กล่าวรายงานความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลง
09.40 – 09.45 น. VTR สู่เส้นทางสื่อเพื่อสาธารณะ
09.45 – 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
ประธานในพิธีกล่าวเพื่อเป็นเกียรติ
10.00 – 10.30 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และกล่าวสรุปถึงความร่วมมือ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
และคุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
10.30 – 10.45 น. มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่คณะผู้ลงนามพร้อมสักขีพยานและแขกผู้มีเกียรติ
10.45 – 11.00 น. พัก-รับประทานอาหารว่าง
10.40 –12.30 น. วงเสวนา "เรื่องเล่า เรื่องเรา ในโลกใบใหญ่" จุดประกายเรื่องราวจากชุมชน สะท้อนผ่านงานสารคดี
โดย “อาจารย์อ.พิภพ พานิชภักดิ์” ผู้ผลิตสารคดีอิสระ
นำเสวนาโดย อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร

Tags: 
Thai