หนังสือ "เครือข่ายประชาสังคม: พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้"

DeepSouthWatch's picture

 

หนังสือ
เครือข่ายประชาสังคม:
พลวัต และบทเรียนการพัฒนาสู่สันติภาพชายแดนใต้
 
โดย
เอกรินทร์ ต่วนศิริ
 
จัดพิมพ์โดย
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ชชต.)
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)
 
 
 
Thai