K4DS Post ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2557

K4DS.org's picture

K4DS Post ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ทบทวนการสื่อสารเพื่อสันติภาพและปฏิบัติการทางสังคมเพื่อสร้างสนามสันติภาพของเครือข่ายสื่อภาคประชาสังคม เพื่อเตรียมรับงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี “10 ปีไฟใต้” ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นวันที่คู่ขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่าย คือ รัฐไทยและขบวนการ BRN ได้ทำข้อตกลงกระบวนการพูดคุยสันติภาพ อันเป็นจุดเริ่มสำคัญให้คู่ขัดแย้งและคนในพื้นที่ได้มีความหวัง โอกาส และส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของสันติภาพชายแดนใต้

ระดมสมองการใช้ประโยชน์องค์ความรู้เชิงประเด็น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) ได้จัดประชุมหารือการนำข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา (Knowledge translation) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยโครงการ K4DS ร่วมกับนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวที่ทำงานเชิงประเด็นอย่างต่อเนื่อง จะทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นหลัก คือ ความขัดแย้ง การเยียวยา สุขภาพ เด็ก ผู้หญิง การจัดการทรัพยากร และเศรษฐศาสตร์ พร้อมการสื่อสารสาธารณะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้ใช้องค์ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกันในการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ชายแดนใต้


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

รายงานสรุปวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ (2554-2555-2556) โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch), 2557.

"… ภาพสะท้อนของงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ในสามครั้งที่ผ่านมาและการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสื่อภาคประชาสังคม ทำให้ต้องมองย้อนไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสันติภาพที่เป็นแนวทฤษฎีการสื่อสารทางเลือกที่พยายามแทรกตัวมาอยู่ในแนวคิดการสื่อสารกระแสหลักที่เรามีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่


ถอดรหัสไฟใต้ โดย กิ่งอ้อ เล่าฮง, 2551.

"...หนังสือที่สร้างสรรค์จากงานวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตด้านมานุษยวิทยาของคนข่าวที่มีประสบการณ์ภาคสนามกลางสมรภูมิความรุนแรงอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นกับแหล่งข่าวในพื้นที่ ที่ทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกต่อการศึกษาปัญหาชายแดนใต้ในแง่มุมของแนวคิดการปฏิบัติการข่าวสาร และการสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่..."

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

Thai