ครึ่งแรก ‘ธันวา’ 3 จว.เดือด เหยื่อไฟใต้พุ่ง 45 ราย คาดครบ 3 ปีเหยื่อถึงสองพันราย

DeepSouthWatch's picture

ที่มา : สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วง 15 วันแรกของเดือนธันวาคม 2549  ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาบางส่วนใน 4 อำเภอ (ได้แก่ อ.สะบ้าย้อย  เทพา  นาทวี  จะนะ )  ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน  ทั้งการลอบยิง เจ้าหน้าที่และประชาชน การลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิง  จนทำให้มียอดผู้เสียชีวิตใน 15 วันที่ผ่านมา จำนวน 45  ราย  รวมเป็นยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี  4 ม.ค.2547 จนถึง 15 ธ.ค.2549  ตัวเลขอยู่ที่  1,953  ราย

โดยสามารถรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วง 15 วัน มีจำนวนเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด  86  ครั้ง  แยกตามพื้นที่ ได้ดังนี้ จังหวัดยะลา จำนวน  25  ครั้ง  ในพื้นที่ อำเภอเมือง 9 ครั้ง อำเภอธารโต 5 ครั้ง อำเภอยะหา อำเภอกรงปินังและอำเภอบันนังสตา พื้นที่ละ 3 ครั้ง และอำเภอรามัน  2 ครั้ง จังหวัดปัตตานี  จำนวน   27   ครั้ง  ในพื้นที่ อำเภอสายบุรี  9 ครั้ง  อำเภอโคกโพธิ์  6  ครั้ง  อำเภอยะหริ่งและอำเภอปะนาเระ พื้นที่ละ  3 ครั้ง 

อำเภอยะรัง  2 ครั้ง  อำเภอหนองจิก  อำเภอไม้แก่น อำเภอเมือง และอำเภอกระพ้อ  เกิดเหตุการณ์ขึ้นพื้นที่ละ 1 ครั้งจังหวัดนราธิวาส จำนวน   31  ครั้ง  ในพื้นที่อำเภอระแงะ  9 ครั้ง  อำเภอรือเสาะ 6 ครั้ง อำเภอเจาะไอร้องและอำเภอเมือง พื้นที่ละ 3 ครั้ง อำเภอจะแนะ อำเภอบาเจาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอสุไหงปาดี  พื้นที่ละ 2 ครั้ง อำเภอแว้งและอำเภอยี่งอ  พื้นที่ละ 1 ครั้ง  จังหวัดสงขลาใน 4 อำเภอ จำนวน  3 ครั้ง  ในพื้นที่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอจะนะ  พื้นที่ละ 1 ครั้ง

หากแบ่งตามลักษณะและพื้นที่เกิดเหตุ ได้ดังนี้  เหตุการณ์ลอบยิง เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 57 ครั้ง แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 18 ครั้ง  จังหวัดยะลา  20 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 16 ครั้ง และจังหวัดสงขลา 3 ครั้ง  เหตุการณ์ลอบวางเพลิง เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 18 ครั้ง แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 7 ครั้ง จังหวัดยะลา 3 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 8 ครั้ง เหตุการณ์ลอบวางระเบิด เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน  10 ครั้ง แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี 1 ครั้ง จังหวัดยะลา 2 ครั้ง จังหวัดนราธิวาส 7 ครั้ง และเหตุการณ์ลอบทำร้ายประชาชน เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในจังหวัดปัตตานี

ด้านเหยื่อความรุนแรงที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ มีทั้งหมดรวม 107 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิต  45 ราย  บาดเจ็บ 62 ราย   แยกตามจังหวัดและสถานภาพของเหยื่อความรุนแรงได้ดังนี้

จังหวัดปัตตานีทั้งหมด  19  ราย เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต 3 ราย ด้านประชาชนเสียชีวิต 8 และบาดเจ็บ 8 ราย  จังหวัดยะลาทั้งหมด  54 ราย  เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต รายและบาดเจ็บ 4 ราย ด้านประชาชนเสียชีวิต  18 ราย และบาดเจ็บ 29 ราย  จังหวัดนราธิวาส  31  ราย  เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บาดเจ็บ 4 ราย ด้านประชาชนเสียชีวิต 11 ราย และบาดเจ็บ 16 ราย จังหวัดสงขลา 3 ราย เป็นประชาชนเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย

จากสถิติตัวเลขเหตุการณ์ รวมถึงตัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เพียงแค่ 15 วันของเดือนนี้  มีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงถึง 45 ราย  เกินครึ่งของตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่  81 ราย  เช่นเดียวกับเหตุการณ์ลอบยิงรายวันที่ได้เกิดขึ้นทุกวันใน 15 วันของเดือนนี้  ยอดสูงถึง 57 ครั้ง  เทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์ลอบยิงในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้น 115 ครั้ง 

สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วง 15 วันแรกของเดือนธันวาคม เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถาน การณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึงล่าสุดนี้ได้ดีว่า แนวโน้มของเหตุการณ์ยัง คงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงต่อเนื่องมาจากเดือนพฤศจิกายน ที่นับว่าเป็นเดือนที่มีสถิติเหตุการณ์สูงอีกเดือนหนึ่งในรอบปี 2549(อ่านตารางประกอบ)

Thai