นักข่าวพลเมือง ปาเต๊ะทีวี:ห้องข่าวสันติภาพ

Citizen Journalist's picture

      “ปาเต๊ะ ทีวี  คือชื่อสถานีของห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้  ที่มีคนรุ่นใหม่จากหลายสาขาวิชา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบ และลงสื่อสื่อสารด้วยตนเองโดยสะท้อน ความหวัง อนาคตสันติภาพของสังคมชายแดนใต้ที่อยากเห็น       วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้   “10 ปีความรุนแรง 1 ปี สนามสันติภาพ” เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาที่เรียนด้านการสื่อสารและหลายสาขาวิชามารวมตัวกัน สร้างสถานีโทรทัศน์ชื่อ ปาเต๊ะทีวีสื่อดีเพื่อสันติภาพขึ้น   เพราะอยากนำเสนอแง่มุมดีๆ ที่คนในพื้นที่ช่วยกันออกแบบและข่าวสารที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก           อามีเนาะ อุเซ็ง คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี "ที่จะผนึกกำลังในการสื่อสารและมีศักยภาพลังในการสื่อสาร ห้องข่าวสันติภาพ ปาเต๊ะทีวี ต้องการสื่อสันติภาพ เพราะเกิดขึ้นพร้อมกับมหกรรมกรรมสันติภาพและเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้เราได้รับรู้ว่าคนที่มาช่วยกันเยอะ ทุกคนพร้อมในฐานะที่เป็นนักศึกษาถ่ายทอดให้คนได้ดู พยายามทำมันผ่านของทางต่างๆ ทำด้วยความรู้ที่มีอยู่ ถ้าพูดถึงสิ่งที่ปาเต๊ะทีวีทำ มีรายการ ข่าวที่เกี่ยวกับสันติภาพ เป็นรายการสะท้อน และหนุนเสริมให้กับคนภายนอกได้รับรู้    เห็นถึงมุมมองความสวยงาม   และหวังว่าทุกคนก็เห็นสันติภาพเหมือนกัน และต้องช่วยกัน ถ้าสันติภาพจะเกิดขึ้นเพราะทุกช่วยกัน"

  

         “ปาเต๊ะ ทีวี”นำมาจากชื่อเรียกผ้าบาติก  ผ้าพื้นเมืองที่เป็นที่นิยมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นงานฝีมือที่มีลวดลายและสีสันงดงาม  สะท้อนถึงที่มาจากคนรุ่นใหม่ในหลายสาขาวิชา ที่ออกแบบเนื้อหา แง่มุม ความหวัง อนาคตสันติภาพของสังคมชายแดนใต้ที่อยากเห็น ท่ามกลางความหลากหลายในพื้นที่

 

         มูฮัมมัดมุมิน มูหนะ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี  "ต้องการเน้นย้ำความหลากหลาย ความเป็นพหุวัฒนธรรม ให้การยอมรับกันให้เห็นถึงพลังของเยาวชนในการวมตัวกัน รวมตัวพลังของความหลากหลายที่จะทำ และหวังว่าเยาวชนทุกภาคส่วน มีส่วนช่วยในการให้ยอมรับความแตกต่างและนำมาเพื่อสันติภาพ พยายามนำเสนอมุมมองข่าวสารที่สื่อกระแสหลักนำเสนอน้อย เพื่อให้กระบวนการสันติภาพเดินต่อไปได้"

      

            นรินทร์  ปากบารา คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี  "ปาเต๊ะทีวีคือ ตัวเขาเป็นตัวแสดงหนึ่งที่ยืนอยู่บนพื้นที่สันติภาพ เพราะตัวเขาคือสื่อ สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ ตัวเขาเองมีบทบาทสำคัญที่จะไปสู่เป้าหมาย เป็นพลังหนึ่งที่มีความต้องการที่อยากจะเห็นเป้าหมายเดียวกัน อยากทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ อยากเปล่งเสียงให้ดังขึ้นไปพร้อมๆ กับช่องทางที่มีอยู่ เพื่อที่จะให้หลายคนรับรู้เข้าใจเหมือนกัน มองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อยากเห็นการทำงานระหว่างทางที่มีความสำคัญ ตั้งขึ้นภายใต้สื่อดีเพื่อสันติภาพที่มีความคิดดีๆ อยากเห็นสิ่งดีๆ  พัฒนาเทคนิคการส่อสารเห็นเครือข่ายเห็นพลัง มีพลังมากยิ่งขึ้นที่อยากสื่อสารไปพร้อมกับผู้ใหญ่ รู้ว่าพื้นที่ขาดอะไร และต้องเติมอะไรเพราะเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งเพื่อผลิตตอบสนองความต้องการ"

         วันนี้หลายคนบอกว่า สิ่งที่พยายามสื่อสารกันมาตลอดสองวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการร่วมสร้างการเรียนรู้สร้างพื้นที่การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนเติมเต็มให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าอย่างมีความหมายด้วยพลังของเยาวชน

                                                                        นักข่าวพลเมือง ปาเต๊ะทีวี รายงาน

 

         

              http://www.youtube.com/watch?v=z66KFRUflNk&feature=youtu.be

ชมคลิปย้อนหลัง นักข่าวพลเมือง ปาเต๊ะทีวี 

ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

Thai