BUDDHISTS IN DEEP SOUTH : ดิ้น ตื่น ฟื้นสันติภาพ

FT MEDIA's picture

 

 

หมู่บ้านบ้านทุ่ง ในตำบลท่าข้าม อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนชาวไทยพุทธที่เหลือน้อยเต็มทีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนในหมู่บ้านนี้รื้อฟื้นการทำนาและอาชีพทำน้ำตาลแว่นอันเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ขาดหายไปนาน สร้างเศรษฐกิจในชุมชนขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องออกนอกพื้นที่ ซึ่งนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการก่อความไม่สงบ

ที่สำคัญกว่านั้น การทำนา ยังเป็นจุดร่วมในการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนนี้และชุมชนมุสลิมที่รายรอบอยู่ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนต่างศาสนาก่อตัวขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว จนถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้พวกเขาไว้วางใจกันและกัน ความพยายามลักษณะนี้ยังเป็นปัจัยที่ทำให้พื้นที่นี้อยู่ในความปลอดภัย ไม่เคยเกิดเหตุร้ายกับคนในชุมชน

เสียงสะท้อนถึงที่มาของแนวคิด ความพยายาม และรูปธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านทุ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ไม่ง่ายนัก ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบที่ทำให้ชุมชนไทยพุทธย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ชุมชนแห่งนี้ยังเขยิบเข้าร่วมกับขบวนสันติภาพ โดยการเริ่มต้นเป็นแกนนำในหมู่ชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้ จัดวงคุยเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่พร้อมกับยื่นมือออกไปยังเพื่อนบ้านมุสลิม หลังจากที่ในอดีตบทบาทของพวกเขาบางเบาแทบมองไม่เห็น 

 

หมายเหตุ คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการสนับสนุนทุนทำข่าวสืบสวนสอบสวน โดยโครงการสะพาน

Thai