รายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น ประจำปี 2557: การรณรงค์รับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดปัตตานี (สภาผู้ชม ส.ส.ท.)

DeepSouthWatch's picture

  

รายงานเวทีรับฟังความคิดเห็น ประจำปี 2557:
การรณรงค์รับฟังความคิดเห็นประชาชนจังหวัดปัตตานี
 
กลุ่มเป้าหมาย :
นักข่าวชายแดนใต้และนักข่าวพลเมือง
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพประเด็นสื่อและเยาวชน
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม จ.ปัตตานี
และผู้ชมทั่วไป
 
จัดทำโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ส.ส.ท.)
 
 
 
 
 
 
Thai