Skip to main content

 

 
 
สารบัญ
บทคัดย่อ 1
I. บทนำ                                                                                                                3
II. ระบบการศึกษาในภาคใต้ของไทย                                                            5
. ปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                              5
. ตาดีกา                                                                                                 7
. โรงเรียนรัฐบาล                                                                                  8
III. ขั้นตอนการชักชวนผู้เข้าร่วมขบวนการ                                                9
. การคัดเลือกการแบ่งแยกและการปลูกฝังความคิด                              9
. การสาบานตน                                                                                   11
. การ ปลูกฝังความคิดการเริ่มต้นการฝึกร่างกายและการทหาร            12
IV. ฐานทางอุดมการณ์                                                                                     14
. อาณาจักรปาตานีอัน “รุ่งเรือง”                                                          14
. การกดขี่ข่มเหงโดยรัฐไทย                                                               16
. การต่อสู้ แบบ "ญิฮาด"                                                                       18
V. โครงสร้างการปฏิบัติการของขบวนการ                                                  23
VI. บทสรุป                                                                                                          25
ภาคผนวก
. แผนที่ประเทศไทย                                                                            26
. แผนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย                                             27
. ข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เนชั่นแนลไครซิสกรุ๊ป                                   28
. รายงานไครซิสกรุ๊ปเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตั้งแต่ ปี 2549                    29
. รายชื่อคณะกรรมการไครซิสกรุ๊ป                                                       32