สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 เดือนตุลาคม 2557

DSW Database's picture

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม  พ.ศ.2557

 

โดย 

ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

Deep South Incident Database, Deep South Watch (DSID)

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

Thai