หนังสือ "เลือกอนาคต: บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ 'ชายแดนใต้จัดการตนเอง' "

DeepSouthWatch's picture
หนังสือ
 

เลือกอนาคต:

บทสังเคราะห์การพิจารณาทางเลือกเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองในเวทีนโยบายสาธารณะ

"ชายแดนใต้จัดการตนเอง"

 
โดย
รอมฎอน ปันจอร์
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
 
สนับสนุนโดย
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
สำนักงานปฏิรูป
 
 
 
 
Thai