รายงานผลการประเมินโครงการการส่งเสริมบทบาทของประชาสังคมในการบรรเทาความยากจน (เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา จังหวัดชายแดนใต้) จัดทำโดย อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง

DeepSouthWatch's picture
 
รายงานผลการประเมินโครงการ

 

การส่งเสริมบทบาทของประชาสังคมในการบรรเทาความยากจน

(เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา จังหวัดชายแดนใต้)

 

จัดทำโดย
อ.อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
 
สนับสนุนโดย
องค์การ Action Aid ประเทศไทย
มูลนิธิชุมชนไท
2557

 

 

Thai