Skip to main content

       การรวมกกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ในการเรียนรู้ทักษะการจัดวงสานเสวนา เพื่อนำไปสู่การพูดคุยในระดับพื้นที่ หวังว่าจะเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

      เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมเรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อจัดวงสานเสวนา ศึกษาความต้องการของชุมชนและปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่

      วงสานเสวนาสันติภาพ เป็นการชวนคุยกันของคนหลายระดับ ชาวบ้าน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเริ่มจัดกิจกรรมนำร่องที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ได้รับผลกระทบหลายครอบครัว 

      มาริสา สะมาแห  สมาชิกเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ กล่าวว่า "การสานเสวนาที่พ่อมิ่งพอจัดอบรมในวันนั้นเรามีความรู้สึกว่า เราพอใจมากผลตอบรับออกมาดีมากชาวบ้านให้ความสนใจออกมาทุกคนที่เราเชิญ พอสานเสวนาในชุมชนเสร็จ เราก็สานเสวนาครั้งที่สองกับชาวหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ให้ความมือทุกกลุ่มในวันนั้นพอเสนอไปนั้นเจ้าหน้าทีก็จะรับ ไม่ใช้รับปากอย่างเดียวเขาพร้อมที่จะไปปฏิบัติ"

      บทบาทของเครือข่ายผู้หญิงครั้งนี้ พวกเขาเป็นเสมือนตัวเชื่อมที่จะร้อยความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำงานเชิงในพื้นที่ความขัดแย้งต่อไป

       บุญนวย มากทอง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ "มองเห็นความจริงใจในการแก้ปัญหาของชุมชนในตำบลพ่อมิ่งอยู่และก็ข้าราชการบ้างส่วน ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องทีดีมากที่เราได้เปิดใจคุยกัน เพื่อนำไปพัฒนา ความรู้สึกนึกคิดที่คิดต่างคิดว่าทำอย่างไรให้ตำบลของเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขอย่าแยกกัน"

       ภานุมาศ แก้วชุมศิลป์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ "หาจุดต่างแสวงร่วมกันในครั้งนี้ผลที่เกิดขึ้น หนึ่งทำความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าทีรัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนมีความไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่มาก เพระเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในขนาดนี้ในด้านของกำลังต่างๆ หรือว่าเจ้าหน้าทีที่เป็นในด้านการพัฒนา ซึ่งคิดว่าต่างคนต่างมีมุมมองที่ต่างกันอยู่"

      การสื่อสารเป็นวิธีการที่สำคัญ ประเด็นปัญหาของคนในพื้นที่ต้องการพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและอธิบายถึงอุปสรรค ของคนทุกภาคส่วน ‘วงสานเสวนาสันติภาพ’ เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะนำไปสู่สันติภาพให้เกิดขึ้นที่ชายแดนใต้

 

นักข่าวพลเมือง เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ รายงาน