สิทธิวิวาทะ “เยาวชนคอการเมือง”

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการแย่งชิงการจัดการทรัพยากร หรือความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ บ่อยครั้งได้ขยายไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบแก่เด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ กระแสบริโภคนิยมและอุดมการณ์ตลาดเสรีได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กลุ่มเยาวชนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ต้องปรับตัวให้ขับเคลื่อนไปได้กับกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

แต่ทว่าประเด็นด้านสังคมการเมืองมักถูกมองเป็นเรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ทำให้เยาวชนจำนวนมากซึ่งมีความสนใจและมีความตื่นตัวทางการเมืองขาดพื้นที่และโอกาสในการแสดงบทบาท หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นปัญหาหรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อตัวเขาและชุมชน

เวทีสิทธิ...วิวาทะในครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในหลากหลายพื้นที่ ได้แสดงทรรศนะและมุมมองของพวกเขาที่มีต่อการเมืองไทย นโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์รอบตัว

ประเด็นสนทนา

• คิดว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง - มีประเด็นสังคมหรือการเมืองใดที่สนใจเป็นพิเศษบ้าง

• ช่วยแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เช่น - มีนโยบายใดที่เห็นด้วย หรือ เห็นขัดแย้งบ้าง นโยบายนั้นเป็นตัวสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อประเด็นทางสังคมที่ท่านสนใจหรือไม่ - คิดอย่างไรกับ “นโยบายประชานิยม” กับโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” ช่วยยกตัวอย่าง อธิบายผลได้ผลเสียกับสังคมไทย เช่น ร้องเพลงชาติไทย 76 จังหวัดช่วยสร้างสมานฉันท์จริงหรือ

• คิดอย่างไรกับ “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย”

ผู้เข้าร่วมรายการ

นายลีโอ เจ๊ะกือลี ผู้ประสานงานเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวันเฉลิม ศรีกุตา เยาวชน โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอุทัย อารยาสรรค์สร้าง เยาวชนเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ

นางสาวสุลักษณ์ หลำอุบล สมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

นางสาวณัศพร วังแก้ว ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ดำเนินรายการ คุณสุนี ไชยรส

Thai