สิทธิ..วิวาทะ "สิทธิความปลอดภัยในการทำงาน"

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

จากการที่รัฐบาลและส.ส.กลุ่มหนึ่งได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย    อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีร่างกฎหมายทั้งจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าสู่วาระการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการวิสามัญ ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญจำนวนหนึ่งที่ความเห็นของรัฐบาลยังแตกต่างจากข้อเสนอของฝ่ายส.ส. ซึ่งเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับข้อเสนอจากผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน

 

ประเด็นสนทนา


"Angsana New"">1.               สาเหตุใดที่กฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีการผลักดันมานานนับสิบปีแล้วแต่ยังไม่สามารถออกเป็นกฎหมายได้  ทั้งนี้ ความเสียหายและผลกระทบจากการที่ไม่มีกฎหมายใช้บังคับมีมากน้อยเพียงไร ทั้งจากส่วนของผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และรัฐบาล

"Angsana New"">2.               จุดเด่นของร่างกฎหมายของรัฐบาล คือ อะไร

"Angsana New"">3.               จุดเด่นของร่างกฏหมายที่เสนอโดยส.ส. คือ อะไร

"Angsana New"">4.               ข้อเสนอของฝ่ายนายจ้าง คืออะไร

"Angsana New"">5.               ข้อเสนอของฝ่ายแรงงานที่ให้มีการจัดตั้งสถาบันอิสระส่งเสริมความปลอดภัยนั้นมีโอกาสหรือไม่ อะไรเป็นอุปสรรค

"Angsana New"">6.               การพิจารณาที่ผ่านมามีประเด็นอะไร ที่สามารถพูดคุยร่วมมือกันได้ และมีประเด็นอะไรที่ยังหาข้อตกลงไม่ได้

"Angsana New"">7.               เมื่อมีกฎหมายนี้แล้ว ใครได้ประโยชน์ และใครอาจจะต้องเสียประโยชน์

"Angsana New"">8.               เป็นไปได้หรือไม่ ที่ร่างกฎหมายนี้จะออกเป็นกฎหมายในรัฐบาลชุดนี้

 

ผู้เข้าร่วมรายการ

 

1.     mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">คุณนคร มาฉิม ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์

2.     mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">คุณสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

3.     mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">คุณอาทิตย์ อิสโมผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

  1. "Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"">คุณสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พรรคเพื่อไทย และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. คุณรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

 

ผู้ดำเนินรายการ

                คุณสุนี ไชยรส

Thai