สิทธิวิวาทะ...ชาวบ้านเขียนกฎหมาย ได้จริงหรือ?

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

 

สิทธิวิวาทะ...ชาวบ้านเขียนกฎหมาย

ออกอากาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น. ทางทีวีไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 และ 2550 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมาย นับตั้งแต่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542  เป็นต้นมา ปรากฎว่ามีกฎหมายฉบับเดียวเท่านั้นคือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติที่ประชาชนประสบความสำเร็จด้วยการใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ แต่ยังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยป่าชุมชน ร่างพ.ร.บ. สภาเกษตรแห่งชาติ และร่างพ.ร.บ. ธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น สาเหตุหลักที่ไม่ประสบผลสำเร็จ คือการที่กฎหมายกำหนดจำนวนผู้เสนอชื่อมากเกินไป ประชาชนขาดงบประมาณ ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ การดำเนินการของรัฐสภาไม่มีกรอบเวลา หรือแม้กระทั่งการที่ประชาชนไม่มีกลไกในการแสวงหาการสนับสนุนจากสาธารณะ ถึงแม้ว่าอุปสรรคส่วนหนึ่งได้ถูกแก้ไขโดยรัฐธรรมนูญ ปี 2550 เช่น การลดจำนวนประชาชนที่เข้าชื่อลงเหลือเพียง 10,000 ชื่อจากเดิม 50,000 ชื่อ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังขาดกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ที่กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติให้ถูกต้อง   (ดาวน์โหลด ร่างกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ... ได้ที่ www.kpi-participation.com)

 

 

 

ผู้ร่วมรายการ

1) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์   อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) ดร.ผุสดี ตามไท สมาชิสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์

3) นายอนันต์ ดวงแก้วเรือน กำนันตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ 

4) นางปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา   ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

ดำเนินรายการ 

สุนี ไชยรส

 
Thai