Skip to main content
แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ
ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ 
 
 

 

ชื่อหนังสือ : การแปลงเปลี่ยน ขับเคลื่อน ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี (วิธีการก้าวข้าม – Transcend Method)

ผู้เขียน : โยฮัน กัลตุง

ผู้แปล : เดชา ตั้งสีฟ้า

ในปัจจุบันวิธีการ Transcend เป็นแนวทางของกลุ่มคนทำงานความขัดแย้ง (conflict workers) ในหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทาง “การแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง” เป็นการลดความรุนแรง และเพิ่มพูนความยุติธรรมต่อโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้อธิบายทำความเข้าใจ เรื่องราวดังนี้

1.    บทสรุป “วิธีการก้าวข้าม
2.    เรียนรู้ ทฤษฎีความขัดแย้งและการเผชิญกับความขัดแย้งมุมมองการก้าวข้าม รับรู้ถึงผลลัพธ์ของความขัดแย้งและกระบวนการของความขัดแย้ง
3.    ประเด็นสำคัญสำหรับผู้ฝึกอบรม และวิธีการก้าวข้ามอย่างง่าย
4.    ความคิดเห็นต่อ “ทฤษฎีความขัดแย้งและการเผชิญกับความขัดแย้ง”
5.    ความคิดสร้างสรรค์ การก้าวข้าม และการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีสอดแทรกวิธีการจัดการด้วยสันติวิธีผ่านนิทานสองเรื่องเกี่ยวกับอูฐ
       ตัวเลข เพื่อให้เห็นถึงวิธีการทำงานของสันติวิธีอีกด้วย

 

 

ชื่อหนังสือ : มนุษย์กับสันติภาพ

บรรณาธิการ : ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล

มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่อย่างสันติ แม้มนุษย์จะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง

เนื้อหาในหนังสือ

บทที่ มนุษย์กับสันติภาพ  ระวี ภาวิไล

บทที่ จิตวิทยากับการสร้างเสริมสันติภาพ ธีระพร อุวรรณโร

บทที่ สันติภาพภายใต้เงื่อนไขของความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล

บทที่ ปรัชญาและศาสนาเพื่อสันติภาพ กีรติ บุญเจือ

บทที่ มนุษย์และสันติภาพ : มิติทางกฎหมาย วิทิต มันตาภรณ์

บทที่ การค้าอาวุธระหว่างประเทศ สุรชาติ บำรุงสุข

บทที่ เศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐศาสตร์ : ความยากจนและสันติภาพ ชเนฏฐ์ วัลลภขุมทอง

บทที่ บทบาทของรัฐและองค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสันติวิธีและในการรักษาสันติภาพ สมพงศ์ ชูมาก

บทที่ การบริหารความขัดแย้ง เพื่อสร้างสันติภาพในองค์การ อนันต์ชัย คงจันทร์

บทที่ การศึกษาและสันติภาพ ไพฑูรย์ สินลารัตน์

บทที่ การแสวงหาสันติภาพในโลกปัจจุบัน วไล ณ ป้อมเพชร

การศึกษาเรื่อง “การอยู่อย่างสงบสุข” หรือ “เรื่องสันติภาพ” นั้นได้รับความสนใจจากนักวิชาการในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบปี ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ที่แสดงมุมมองของสันติภาพและกระบวนการสันติภาพที่หลากหลายและเปิดกว้างเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาประเด็นสันติภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: สามารถจองและยืมหนังสือได้ที่ ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพสาขาปัตตานี เบอร์ติดต่อ 093-574-6160