แนะนำหนังสือภาษาไทย(6): ท้าทายทางเลือกความรุนแรงการไม่ใช้ความรุนแรง และพลังธรรมแห่งจินตนาการ ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ

PRC's picture
Tue, 2015-06-30 11:14 -- PRC

แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ

ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ

 

 
ชื่อหนังสือ:ท้าทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง  (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ สถาอานันต์
 
สำนวน อารยะขัดขืน สันติวิธี ที่เอ่ยอ้างกันอื้ออึงในสนามการต่อสู้ทางการเมืองนั้นมาจากปัญญาและสารัตถะของอาจารย์ชัยวัฒน์โดยตรง ไม่ว่าผู้ที่นำไปอ้างจะใช้ในความหมายและในทางปฏิบัติสอดคล้องกับปณิธานของเขาหรือไม่ก็ตาม อาจารย์ชัยวัฒน์ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงและการไม่ใช่ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถือเป็นคุณูปการต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง และคงส่งผลให้การบาดเจ็บ เสียชีวิต ล้มตาย ของผู้คนจากความขัดแย้งครั้งต่างๆ ในสังคมลดลงไปได้บ้าง อย่างน้อยก็มากกว่าจะเอ่ยถึงความคิดทำนอง Freedom of Death สู้จนเลือดหยุดสุดท้าย ตายเป็นตาย ต่อสู้ทุกรูปแบบ สงครามครั้งสุดท้าย เป็นต้น
 
 
 
ชื่อหนังสือ font-weight:normal">พลังธรรมแห่งจินตนาการ : ศิลป์และวิญญาณการสร้างสันติภาพ John Paul Lederach color:black;background:#F6F6F6"> 
ความสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในความท้าทายของโลกที่เป็นจริง แต่ก็สามารถทำให้สิ่งที่ยังไม่มีเกิดขึ้นได้
ในฐานมืออาชีพด้านความขัดแย้ง เราต้องไปให้ไกลกว่าการแสดงออกเพียงพูด หรือเพียงแค่ลมปาก แต่ต้องไปให้ถึงศิลป์และวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เราต้องเห็นภาพการงานของเราว่าเป็นการกระทำที่สร้างสรรรค์ใกล้เคียงกับงานศิลปะมากกว่าเป็นจะเป็นขบวนการทางเทคนิคแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปฎิเสธทักษะและเทคนิค ผมเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่า เราไม่อาจพบตาน้ำต้นธารชีวิตบนนั่งร้านความรู้ที่มีอย่างมากมายทั้งด้านเนื้อหาและกระบวนการ ไม่อาจพบในสิ่งประดิษฐ์ประดอยที่มาพร้อมกับงานวิชาชีพไม่ว่าด้านศิลปะ การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม แต่ตาน้ำต้นธารชีวิตมีอยู่แล้ว ในพลังธรรมแห่งจินตนาการของเรา ซึ่งผมขอให้คำนิยามว่าหมายถึง ความสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในความท้าทายของโลกที่เป็นจริง แต่ก็สามารถทำให้สิ่งที่ยังไม่มี เกิดขึ้นได้...จอห์น พอล เลเดอรัค
สารบัญ
1.ว่าด้วยการเสนอปัญหาและขอสมมุติฐาน
2. ว่าด้วยการสัมผัสกับพลังธรรมแห่งจินตนาการ : เรื่องเล่า 4 เรื่อง
3. ว่าด้วยปัจจุบันขณะ : จุดเปลี่ยน
4. ว่าด้วยความเรียบง่ายกับความซับซ้อน : ค้นหาสารัตถะของการสร้างสันติภาพ
5. ว่าด้วยการตกลงสันติภาพ : ภาพของเส้นเวลา
6. ว่าด้วยอานิสงส์ของการมองโลกแง่ร้าย : การหยั่งเห็นที่ได้จากภูมิศาสตร์ความรุนแรง
7. ว่าด้วยสุนทรียภาพ : ศิลปะการเปลี่ยนแปลงสังคม
8. ว่าด้วยพื้นที่ : ชีวิตในใยโยง
9. ว่าด้วยมวลชนและขบวนการ : ทฤษฎีแป้งเชื้อวิกฤติ
10. ว่าด้วยการเฝ้าดูใยโยง : ค้นหาวิญญาณของสถานที่

 

 

Thai