People's College เปิดโปรแกรมห้องเรียนรากหญ้า หวังเตรียมพร้อมเยาวชนสู่สันติภาพ

People College's picture

People's College เปิดโปรแกรมห้องเรียนรากหญ้า หวังเตรียมพร้อมสู่สันติภาพ

 

                     “ห้องเรียนรากหญ้า” เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเยาวชนคนหนุ่มสาวที่กำลังทำงานในชุมชนและสนใจประเด็นสันติภาพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชนของตนเอง โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมอบรมห้องเรียนวันศุกร์ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มสาระแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะมีจัดอบรมในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย ทั้งยังมีการฉายภาพยนตร์พร้อมกับวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือข้อคิดที่ได้จากภาพยนตร์อีกด้วย ที่สำคัญหัวข้อการอบรมสามารถกำหนดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายได้อย่างชัดเจน

 

                       เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยาลัยประชาชน (People's College ) ซึ่งเป็น องค์กรภาคประชาสังคมประเภทสถาบันวิชาการภาคประชาชนเพื่อให้การศึกษา อบรม และเผยแพร่ความรู้ในประเด็นสันติภาพ สิทธิมนุษยชนและการเมืองการปกครองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี  ได้เปิดโปรแกรมห้องเรียนรากหญ้าเพื่อให้ “เยาวชนรากหญ้าเตรียมพร้อมสู่สันติภาพ” ณ ห้องอบรม สำนักงานวิทยาลัยประชาชน โดยมีเครือข่ายเยาวชนจากอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวนกว่า 15 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

แวอิสมาแอล์ แนแซ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน กล่าวว่า เยาวชนรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ก้าวหน้า เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีพลัง มีจิตวิญญาณ ที่จะมาทำงานในชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่บ้านเกิด นำไปสู่แนวทางการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีในภาพกว้าง และหวังว่าเยาวชนรุ่นนี้จะเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป การที่วิทยาลัยประชาชนสนับสนุนกระบวนการให้กับเครือข่ายเยาวชนในครั้งนี้ เนื่องจากสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยประชาชนที่ต้องการเชื่อมกับองค์กรเยาวชนในชุมชนพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี เพราะวิทยาลัยประชาชนคิดว่ากระบวนการสันติภาพยังอีกยาวไกล ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่วิทยาลัยประชาชนจะทำงานร่วมด้วยคือองค์กรเยาวชนที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้พวกเขามีความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อสันติภาพ หรือเพื่อดึงพวกเขาให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพให้มากที่สุด

มูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง ผู้จัดการโปรแกรม เปิดเผยว่า ความคาดหวังที่มีต่อโปรแกรมนี้ คือการให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีคิดใหม่ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะได้มีเครื่องมือติดตัวที่จะกลับไปพัฒนาในพื้นที่บ้านเกิด และเกิดแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้สามารถคิดต่อยอดเป็นและสามารถทำงานร่วมกับองค์กรในพื้นที่แบบบูรณาการกับวิถีชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งจะนำไปสู่สื่อสารกับพื้นที่ใกล้เคียงในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ได้ นอกจากกิจกรรมที่สามารถสื่อสารกับพื้นที่ใกล้เคียงแล้วยังเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ ที่สำคัญสามารถทำงานร่วมกับคนที่มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและทางความคิดได้

อิสมาแอล มาแต ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนอำเภอมายอ กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนอำเภอมายอ เป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานเยาวชน โดยมีภารกิจหลักคือการทำงานกับเยาวชน ส่วนใหญ่แล้วจะจัดกิจกรรมด้านนันทนาการหรือกีฬา และด้านวัฒนธรรม โดยใช้มัสยิดและโรงเรียนตาดีกาเป็นฐาน ซึ่งการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้หลักการคิดของการทำงานในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่การทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์สู่ความรู้ด้านสันติภาพในชุมชนได้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของริเริ่มหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพตามแนวทางของคนหนุ่มสาวและการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่าย เพื่อให้มีความก้าวหน้า

“ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ คือสามารถนำไปปรับใช้กับเครือข่ายที่กำลังขับเคลื่อนงานในชุมชนและถือเป็นการโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มด้วย ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการใช้ศักยภาพของตนเองในการทำงานออกมาปรับใช้ในการทำงานเครือข่ายและชุมชน และสามารถขยายแนวคิดสู่พื้นที่ใกล้เคียงได้มาเรียนรู้ต่อไป” อิสมาแอล กล่าว

อิสมาแอล มาแต กล่าวอีกว่า องค์ความรู้ที่ได้รับจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนำเสนอต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้เห็นทางเลือกหรือวิธีการจัดกิจกรรมด้านสันติวิธีที่มีการบูรณาการกับวิถีชีวิต โดยมีทุกภาคส่วนร่วมผลักดันสู่ชุมชนสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี อย่างแท้จริงและยั่งยืน

นายมาหาหมัด มะสีละ นักกระบวนกร กล่าวว่า หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้คือเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานและการจัดการองค์กรหรือเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง เพราะมีความสำคัญในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ส่วนอนาคตจะสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆ เพิ่มอีก เพื่อขยายเครือข่ายต่อไป อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้กับคนหนุ่มสาวที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาอบรมในหลักสูตรพื้นฐานของวิทยาลัยประชาชน ได้มีพื้นที่ของการแสวงหาความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่และเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นหุ่นส่วนในการขับเคลื่อนงานสันติภาพ เพราะเรามีฐานคิดว่าวิทยาลัยประชาชน(People's College ) จะเป็นพื้นที่กลางของ “คนใน” เพื่อแสวงทางออกสู่สันติภาพปาตานีต่อไป

 

Thai