รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรยุทธศาสตร์การทำงานสันติภาพ (Peace Building Strategy-PBS)

People College's picture

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรยุทธศาสตร์การทำงานสันติภาพ (Peace Building Strategy-PBS)

                                                                                                       

                                                                                                                

  วิทยาลัยประชาชน l People's College

 

                

                           เพื่อเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการศึกษาอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมและสร้างความเข้มแข็งในระดับยุทธศาสตร์ของบุคลากรหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานสันติภาพ  ซึ่งมีความคาดหวังว่าคนระดับนำในองค์กรที่เข้าร่วมอบรมจะได้รู้จักการวางแผนยุทธศาสตร์สันติภาพเชิงระบบมากขึ้นและยังเป็นพื้นที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน โดยจะคัดเลือกเข้ารับศึกษาอบรมจำนวน 25 ท่านเท่านั้น ซึ่งระยะเวลาการศึกษาอบรม ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559  มีจำนวน 5 ครั้งๆละ 3 วัน คือวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานีและวิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์หลักสูตรนี้ คืออะไร? ทำอะไร?: เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับยุทธศาสตร์องค์กรต่อการขับเคลื่อนงานและเพื่อหนุนเสริมเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม ขยายและพัฒนาความคิดในด้านยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งการขยายเครือข่ายระหว่างกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีแผนงานสันติภาพร่วมกันในอนาคต

ใครบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรม ? : ผู้สนใจทั่วไปในนามนิติบุคคลหรือองค์กรก็ได้

มีค่าลงทะเบียนไหม ? : ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ปฏิทินการรับสมัคร

          ตั้งแต่วันนี้ - 6พฤศจิกายน 58              เปิดรับสมัคร

          7 พฤศจิกายน 58                               คัดเลือก

          10 พฤศจิกายน 58                             ประกาศผล

 

         

หมายเหตุ : วิทยาลัยประชาชนจะพิจารณารับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 25 ท่านโดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับหลักสูตร

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัครได้ที่

ศูนย์จัดการความขัดแย้งศึกษาหรือฝ่ายประสานงานหลักสูตร วิทยาลัยประชาชน l People's College

โทร: : 073-710-734, 098-050-7490  (ในเวลา 08.30-16.30 น)

ที่อยู่ สำนักงานวิทยาลัยประชาชน (ตรงข้ามปั้มน้ำมันบางจากทางไปบิ๊กซีปัตตานี)   

109/5  ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี   94000

wawasan.patani2020@gmail.com , www.peoplecollegeofpatani.org 

 

 

 

Thai