แยนะ สันติสนทนาผ่านหนังสั้น

Citizen Journalist's picture

"แยนะ" เป็นภาพยนตร์สั้นที่ผลิตโดยกลุ่มนักศึกษานิเทศศาสตร์ และฉายในงานเสวนาสาธารณะ "การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต้: โอกาส พื้นที่ใหม่ และสิ่งท้าทาย" ที่คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี  เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้คดีความมั่นคงให้กับผู้ชาย

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของคนตัวเล็กๆ ที่เป็นข้อต่อสำคัญในการสานเสวนาสร้างความเข้าใจกัน ดังที่ อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รู้คุณ (ค่า) สันติสนทนา...วิทยาการสื่อสารมนตรา” ว่าจะเปลี่ยนบทสนทนาทั่วไปให้เป็นการพูดคุยสื่อสารสันติภาพได้อย่างไร

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวปาฐกถาความตอนหนึ่งว่า  ไม่แค่ประเด็นเรื่องกลยุทธ์หรือการจัดวางคนหรือการแก้ปัญหาเฉพาะเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของสถาบัน และปฎิบัติการสื่อซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าขาดความรู้และความเข้าใจในอัศจรรย์แห่งสันติสุข นี่ก้ไม่ต่างอะไรกับการเดินทางภาพฝันของศาสดาผ่านความคิดของนักปรัชญา ข้อเสนอของรัฐบุรุษ จนในที่สุดกลายมาเป็นสถาบันและปฎิบัตการของโลก เพื่อสถาปนาสันติภาพให้เกิดขึ้นและทำหน้าที่ไม่ให้ความรุนแรงและความขัดเเย้งลุกลามกลายเป็นความรุนแรงที่ทำร้ายผู้คนและโลกมากไปกว่านี้
 
ด้วยพลังการสื่อสารผ่านภาพนตร์ แม้จะไม่มีบทสนทนากันซึ่งหน้า แต่ก็สามารถร้างความเข้าใจร่วมกันบางอย่างจากมุมมองของผู้ผลิตและผู้ชมทีเชื่อมความคิดกันได้ ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของบสนทนาต่อไปได้

เสาวนี ดอเล๊าะผู้กำกับเรื่อง แยนะกล่าว่า แรงบันดาลจากพวกเราก็มาจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการสู้และปกป้องคนที่ตัวเองรัก  เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เธอเคยประสบกับสถานการณ์ความไม่สงบ   

กัสมีนิง ยีมาหมะ ผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องแยนะกล่าว่า หนังสั้นเรื่องนี้จะสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์และการเรียกร้องความเป็นธรรม

เพราะเชื่อว่าสันติภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต่างก็มองไม่เห็นการสื่อสารเรื่องราวทางความคิดให้เป็นสื่อภาพยนตร์จึงเป็นรูปธรรมหนึ่งของบทสนทนาสันติภาพ

ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจที่จะผลิต และด้วยพลังจากการสื่อสารผ่านภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน ที่สามารถสร้างให้เห็นภาพ และสามารถจินตนาการถึงบทสนทนาสันติภาพให้ใกล้ชิดกับ

คลิกรับชม https://www.youtube.com/watch?v=e6VST8kNo6Q

Thai