Skip to main content

ภาพบรรยากาศงานกินข้าวยำสมทบทุน
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวปอเนาะญิฮาดวิทยาและเพื่อการพัฒนาชุมชนบ้านท่าด่าน
วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางหมู่บ้านท่าด่าน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ภาพโดย อิมรอน ซาเหาะ