สิทธิวิวาทะ "ข้า ฆ่า ค่า มลายูในสังคมไทย"

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

สิทธิวิวาทะ ตอนที่ 21 "มลายูในสังคมไทย" ออกอากาศทางทีวีไทย วันอังคาร เวลา 11.00 น 

ที่มา

 ภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรง ระลอกใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นสิ่งที่สื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ การนำเสนอในลักษณะนี้ นอกจากจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการทำให้เกิดภาพเหมารวมในเชิงลบต่อคนมลายูใน จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ยังบดบังแง่มุมอันงดงามอื่นๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูกับสังคมไทย ชาวมลายูกับสังคมภูมิภาค และชาวมลายูกับสังคมโลกด้วย

เข้าร่วมรายการ

1. รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม นัก มานุษยวิทยาและโบราณคดี ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. นาย มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวัง สถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

4. นายรอมซี ดอฆอ คณะกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ (อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้)

Thai