แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project กรณีเหตุการณ์ระเบิดในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

Hearty Support Group's picture

 

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ และ Children Voice for Peace Project

กรณีเหตุการณ์ระเบิดในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ขอให้ทุกฝ่ายให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กและผู้บริสุทธิ์ ใน จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่วันที่ 9 มิถุนายน 2559

เรื่อง การใช้ระเบิดในที่สาธารณะและสิทธิที่จะมีชีวิตรอดของเด็ก

 

เมื่อวันที่ 09 มิ.ย. 59 มีเหตุลอบวางระเบิดทำให้ ด.ญ.วันนูรฮายาตี มะสัน อายุ 5 ปี และ น.ส.ซอฮาบียะห์ หะยียูโซะ อายุ 17 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก 5 คน ทั้งที่เป็นพลเรือนและทหาร ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2559 จนถึง ปัจจุบันมีเด็กเสียชีวิต 1 ราย และ ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 12 ราย และมีเพียงหนึ่งกรณีเท่านั้นที่เด็กได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง แสดงให้เห็นถึงการกระทำของผู้กระทำที่ไม่คำนึงว่าการใช้ระเบิดจะส่งผลกับเด็กหรือไม่ อีกทั้งการใช้ระเบิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และมีเด็กได้รับผลกระทบทางตรงด้วยทุกครั้ง ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้กระทำไม่ได้ปกป้องและคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงเลย และเด็กตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรง ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา และ ไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Convention on the Rights of the Child , Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

กลุ่มด้วยใจขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

ผู้ก่อเหตุความไม่สงบ

• ขอให้คำนึงถึงหลักการศาสนาและหลักสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการปกป้องและคุ้มครองเด็กให้มีชีวิตรอด

• ในการดำเนินการทางทหารเพื่อผลทางการเมืองของท่านขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อมิให้มีเด็กเป็นเหยื่อ

• ทั้งนี้ขอเสนอให้ดำเนินการโดยแนวทางสันติวิธีแทนปฏิบัติการทางทหารที่ใช้ความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชน

เจ้าหน้าที่รัฐ

• ขอให้มีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กทุกคนในพื้นที่ขัดแย้งมิให้ตกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและการพัฒนา ทั้งนี้การกระทำใดๆ ของทุกฝ่ายขอให้คำนึงว่าทุกคน คือประชาชนของท่านที่ต้องได้รับการคุ้มครอง โดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นผู้สร้างอนาคตของสังคมต่อไป

ด้วยความเคารพ

กลุ่มด้วยใจ

 

 

Thai