ข้อเสนอเบื้องต้น 3 เวที ของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนใต้ต่อการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและมาราปาตานี