รวมลิงค์ ข้อเสนอต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

DeepSouthWatch's picture

 

จากการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพที่ผ่านมาของคณะตัวแทนพูดคุยสันติสุขรัฐบาลไทยกับมาราปาตานีเมื่อวันที่ 2 ที่ผ่านมาที่ประเทศกัวลาลัมเปอร์ องค์กรภาคประชาสังคมหลายฝ่ายได้ร่วมกันเปิดเวทีให้เกิดการพูดคุยเสนอแนะต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุขในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ บางองค์กร ได้ยื่นข้อเสนอแนะนี้ต่อเวทีพูดคุย และทั้งสองฝ่ายก็ยินดีรับพิจารณา ทางบรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้รวบรวมลิงค์ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการสันติภาพในสามจังหวัดภาคใต้จากทุกฝ่าย ทั้งครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ นักการเมือง เครือข่ายผู้หญิง และเครือข่ายไทยพุทธ  

 

 

 

 

 

Thai