รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และการสร้างสันติภาพ"