ผู้นำศาสนาร่วมประชุมเพื่อวางกรอบกิจกรรมในการถวายอาลัยแด่ในหลวงมิให้ขัดแย้งกับหลักศาสนา

Ustaz Shukur's picture

 

 

ชื่นชมสำนักงานจุฬาราชมนตรีส่วนหน้าและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ทำงานเชิงรุกเพื่อเเก้ความสับสนให้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/คนทั่วไป....

15/10/59 ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. ภ.4 (สน.) ที่ค่ายสิรินธร เพื่อวางกรอบกิจกรรมในการถวายอาลัยแด่ในหลวงมิให้ขัดแย้งกับหลักศาสนา โดยมีผู้แทนทั้งสามศาสนาเข้าร่วม

ข้อสรุปเป็นไปตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งออกในวันที่ 14 ต.ค. 59 ส่วนถ้าจะมีการจัดกิจกรรมร่วมระหว่างสามศาสนา ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่มีศาสนพิธีมาปะปน เนื่องจากศาสนพิธีเป็นสิ่งที่แต่ละศาสนามีพื้นฐานความเชื่อถือศรัทธาแตกต่างกัน จึงต้องจัดไปตามหลักศาสนาของตน

กิจกรรมที่สามารถจัดร่วมกันได้ เช่น นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจในฐานะองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา การเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับคนทุกศาสนา เป็นต้น

 

 

ที่มา Facebook Wisoot Binlateh

 

Thai