ประชุมสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2559

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาประชาสังคมชายแดนใต้
ครั้งที่ 3 / 2559
วันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2559 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ณ ห้องมะปราง คณะมนุษย์ศาสตร์ มอ.ปัตตานี 
-----------------------------------
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
1.1.1 การพบปะกับ กอ.รมน. 
1.1.2 การพบปะกับกลุ่ม มาราปัตตานี และผู้อำนวยความสะดวก 
1.2 เรื่องกองเลขาแจ้งเพื่อทราบ
1.2.1 การจัดสานเสวนา แนวทางการจัดตั้งประชาคมยะลา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแกนด์พาเลซ ยะลา 
1.2.2 ห้องวิชาการ ว่าด้วย มติ 1.3 เรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ในสมัชชาชาติ 21 – 23 ธันวาคม 2559 และจัดเวทีวิชาการจำลองในพื้นที่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
1.3 เรื่องสมาชิกแจ้งเพื่อทราบ 
1.3.1 องค์กร ........................................
1.3.2 องค์กร ........................................
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 
(เอกสารประกอบ 1 ) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
1. การทาบทามที่ปรึกษา 
2. การพบปะนายกสามาคมโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัด และการจัดเวทีเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอจาก 12 เวที ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี 
3. แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU และ LDI และแหล่งทุนอื่นๆ 
(เอกสารประกอบ 2 ) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1.1 กำหนดการจัดโครงการ Mapping ครั้งที่ 2 
4.1.2 การเตรียมการสู่สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ 28 

ประเด็นพิจาณา 
1. รูปแบบวิธีการในการจัดสมัชชา 
2. องค์กรที่ร่วมดำเนินงาน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
3. แผนการปฏิบัติการ 
4. ........................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ...............................................................................................................

 

 

Thai