สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงประชาคม ม.อ.ปัตตานี ในห้วงเวลาแห่งความสูญเสีย