สถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้, สิงหาคม 2559