เอกสารประกอบ เวทีปฐมนิเทศผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาคประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในชุมชนชายแดนใต้