Skip to main content

รายการสิทธิ...วิวาทะ "มาตรา 67 ตีความเพื่อใคร"

 

 สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่หนึ่ง “มาตรา 67...ตีความเพื่อใคร”  เป็นการถกเถียงระหว่างผลประโยชน์ของชาติ-ผลกระทบชุมชน ว่าด้วยการตีความมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ 2550 อันเป็นเหตุให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคำสั่งให้ชะลอ 76 โครงการอุตสาหกรรม เพื่อให้รัฐบาลต้องดำเนินการรับฟังความเห็นสาธารณะ และประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 

Subscribe to กฎหมายพิเศษ