รายการสิทธิ...วิวาทะ "มาตรา 67 ตีความเพื่อใคร"

รายการสิทธิวิวาทะ's picture

 

 สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่หนึ่ง “มาตรา 67...ตีความเพื่อใคร”  เป็นการถกเถียงระหว่างผลประโยชน์ของชาติ-ผลกระทบชุมชน ว่าด้วยการตีความมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ 2550 อันเป็นเหตุให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคำสั่งให้ชะลอ 76 โครงการอุตสาหกรรม เพื่อให้รัฐบาลต้องดำเนินการรับฟังความเห็นสาธารณะ และประเมินผลกระทบด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 

สิทธิ...วิวาทะ ดำเนินรายการโดยคุณสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คุณสุนี ไชยรส ยืนยันว่าเธอจะทำให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สังคมยังมีความเห็นและการตีความที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่สังคมต้องนำมาพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้พรมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางการเมือง สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ หรืออื่นๆ

ผู้ร่วมรายการ

1.       นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2.       อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

3.       ดร.เดชา พิมพ์พิสุทธิ์    ผอ.ส่วน มลพิษทางอากาศ สำนักงานเทคโนโลยีลิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4.       คุณมณี บุญรอด           ตัวแทนชาวบ้านผู้คัดค้านการสร้างเหมืองโปแตช

5.       คุณสุทธิ อัชฌาศัย       ตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai