Skip to main content

มุมมุสลิม: นครปัตตานีหรือเขตบริหารพิเศษ :ความจริงจากพื้นที่ (2)

จรัญ มะลูลีม

 

ความหมายและขอบเขตของปัญหา (ต่อ)

          ความชัดเจนในเอกลักษณ์ทั้งสองประการดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพอสมควรมีคนเป็นจำนวนมากปรารภว่าชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ไม่มีความรู้สึกเป็นไทยเท่าที่ควร จึงเกิดความพยายามในฝ่ายของรัฐที่จะส่งเสริมให้ชาวมุสลิมเหล่านี้มีความรู้สึกเป็นไทยแต่เราลืมไปว่า คำว่าไทยในความหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้มีสองความหมายด้วยกัน คือไทยในความหมายของสัญชาติ และไทยในความหมายของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

นครปัตตานีหรือเขตบริหารพิเศษ : ความจริงจากพื้นที่ (1)

จรัญ มะลูลีม

 

          แนวคิดการจัดตั้งนครปัตตานีมิได้มีความขัดแย้งกับนโยบายของรัฐว่าด้วยการจัดองค์การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด การจัดตั้งนครปัตตานีอาจถือได้ว่าเป็นการใช้การเมืองนำการทหาร โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นเครื่องมือดำเนินการเป็นด้านหลัก

สิทธิ...วิวาทะ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รูปแบบพิเศษ"

 สิทธิ...วิวาทะ หัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...รูปแบบพิเศษ

เตรียมออกอากาศในวันที่ 10 ธันวาคม 2552

 

ฟังชัดๆ ! ‘บิ๊กจิ๋ว’ ย้ำโมเดล ‘นครปัตตานี’ ฟื้นความยิ่งใหญ่ ‘ระเบียงเมกกะ’

กองบรรณาธิการสำนักข่าวอามาน
http://voicepeace.org 

พล.อ.ชวลิต  ย้ำแนวคิด ‘นครปัตตานี’ อีกรอบ ชี้อาจเป็นปกครองส่วนท้องถิ่น ซัด 6 ปี ใช้แต่มาตรการทางทหาร โชว์ไอเดีย "นูซันตารา” ฟื้นความยิ่งใหญ่นครปัตตานี ยันต้องเอาระเบียงเมกกะกลับมา ชู วัดช้างไห้ –กรือเซะ-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นLandmark โวไม่ใช่เรื่องยาก ฉุนคนหาว่าพูดจาไม่รู้เรื่อง ตอกกลับมืออย่างตนแก้มา 100 เรื่อง จะไปอธิบายให้คนไม่รู้เรื่องฟังทำไม  

 

Subscribe to นครปัตตานี