Skip to main content

การเลือกตั้งคลุกข้าวยำ: ประชาธิปไตยที่ไม่เสรีสองเด้งในชายแดนใต้/ปาตานี

แม้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนั้นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ แต่สำหรับชายแดนใต้ การเลือกตั้งรอบนี้อาจมีความหมายพิเศษหลายเด้ง ดวงยิหวา อุตรสินธุ์ ชวนกลับมาเพ่งมองความพิเศษที่แตกต่างนี้อย่างจงใจและจริงจัง