Skip to main content

1 เดือนโศกนาฏกรรม‘ไอร์ปาแย’ ขยายบาดแผล‘ความขัดแย้ง’

ณรรธราวุธ เมืองสุข
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

          ผ่านพ้นมา 1 เดือนเต็มกับโศกนาฎกรรมมัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอร์ปาแย ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์คนร้ายกราดกระสุนเข้าใส่ชาวบ้านขณะประกอบพิธีละหมาดในมัสยิดยังไม่หายไปจากความทรงจำของผู้คนทั้งในสังคมไทยทั่วไปและชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเฝ้ามองการทำงานของกระบวนการยุติธรรมอย่างจดจ่อ

ประณามการใช้ความรุนแรงในศาสนสถาน และการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์

คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ Working Group on Justice for Peace
24/158 ซอยลาดพร้าง 21 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-9759975

ที่ 27/2552                       
วันที่ ๙มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

แถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรงในศาสนสถาน และการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์