Skip to main content
Full name
Kisah Patani
Description
:::เรื่องเล่าของคนปาตานี:::เรื่องราวของผู้คน สังคม ประวัติศาสตร์บอกเล่า วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในแผ่นดินมลายู จากความทรงจำของคนรุ่นก่อน และประสบการณ์ในพื้นที่ของคนใน:::

Member for

7 years 10 months