Skip to main content
 
แนะนำโดย ซุกกรียะห์ บาเหะ

ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ชื่อหนังสือ :ประวัติศาสตร์วิพากษ์ :สยามไทยกับปาตานี

ผู้แต่ง  :ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ

เหตุการณ์ในสี่จังหวัดภาคใต้ในช่วงที่รัฐไทยเข้าไปมีบทบาทในการจัดการดูแล๔จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นในช่วงพ.ศ.๒๔๗๕ลงมาทำให้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน๔จังหวัดภาคใต้ในยุคนั้นทั้งฝ่ายรัฐไทยและท้องถิ่นซึ่งผู้เขียนเขียนถึงจุดประสงค์ของงานชุดนี้ว่า

“...ประวัติศาสตร์ของปาตานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติและเรื่องราวการต่อสู้ของประชาชนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะฮัจญีสุหลงเป็นอดีตที่ยังมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพราะความคิดใหญ่เบื้องหลังการกระทำและเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านการปฏิบัติที่นำไปสู่ผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนข้างมากความขัดแย้งหลักจึงยังดำรงอยู่...ทั้งๆที่กาลเวลาและสถานที่ของเรื่องราวรวมถึงรัฐชาติก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาไม่น้อยเช่นกันแต่ทำไมโจทย์และคำตอบของปัญหามลายูมุสลิมสามจังหวัดถึงยังดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างที่ควรจะเป็น...”

 

ชื่อหนังสือ : แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
ผู้เขียน : ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ

หนังสือเล่มนี้คือบทวิเคราะห์ทางการเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่านด้วยการนำเสนอมุมมองทางการเมืองซึ่งเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ต้องการเปิดพื้นที่และวิธีการมองพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดการศึกษาและค้นค้าทำความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงรักษาระบบอประชาธิปไตยนี้ต่อไป

โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. การปฏิวัติประชาธิปไตยในสยามล้มเหลวจริงหรือ?
2. สู่วิญญาณของขวนการเดือนตุลาคม
3. มนุษยภาพ : ว่าด้วยความกลัว ปัญญา และอิสรภาพ
4. บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตย
5. พิทักษ์เจตนารมณ์ 14 ตุลาคม ของปรีดี พนมยงค์
6. แลหลังกบฏปฏิวัติรัฐประหารในการเมืองสยามไทย
7. แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน