สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2560

DSW Database's picture
สรุปเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2560
 
โดย 
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ 
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ติดต่อ: dsw.data@gmail.com Tel/Fax : 073-312-302
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น.
 
DOWNLOAD
 
 
 
Thai